Awokado dla zdrowia i urody

Awo­ka­do zy­sku­je w Pol­sce coraz więk­szą po­pu­lar­ność. Znaj­dzie­my je bez trudu w su­per­mar­ke­tach, na stra­ga­nach i w wa­rzyw­nia­kach. Po­wo­li od­kry­wa­my jego wa­lo­ry sma­ko­we i wła­ści­wo­ści od­żyw­cze. Ten - po­cho­dzą­cy z tro­pi­kal­nych ob­sza­rów Ame­ry­ki Środ­ko­wej i Po­łu­dnio­wej - owoc kryje w sobie wiele cen­nych dla zdro­wia i urody zalet.

War­tość od­żyw­cza awo­ka­do

Awo­ka­do to praw­dzi­wa skarb­ni­ca wi­ta­min i nie­na­sy­co­nych kwa­sów tłusz­czo­wych. W miąż­szu owocu znaj­dzie­my m.​in. wi­ta­mi­nę C, A, E i K oraz wi­ta­mi­ny z grupy B, a także wapń, potas i że­la­zo. Awo­ka­do to rów­nież do­sko­na­łe źró­dło be­ta-si­ste­ro­lu, któ­re­go spo­ży­wa­nie ob­ni­ża po­ziom złego cho­le­ste­ro­lu i glu­ta­tio­nu, za­li­cza­ne­go do naj­sil­niej­szych an­ty­ok­sy­dan­tów oraz  le­cy­ty­ny, która od­gry­wa ważną funk­cję w pro­fi­lak­ty­ce miaż­dży­cy i wa­run­ku­je pra­wi­dło­we funk­cjo­no­wa­nie ukła­du ner­wo­we­go. Owoc ten ce­nio­ny jest także ze wzglę­du na dużą za­war­tość ty­ro­zy­ny, ami­no­kwa­su peł­nią­ce­go istot­ną rolę w two­rze­niu po­łą­czeń mie­dzy neu­ro­na­mi i wpły­wa­ją­ce­go ko­rzyst­nie na pracę mózgu oraz pro­ce­sy my­ślo­we. To rów­nież do­sko­na­łe źró­dło, chro­nią­cej oczy m.​in. przed zaćmą i zwy­rod­nie­niem plam­ki żół­tej, lu­te­iny.

Spo­ży­wa­nie awo­ka­do po­le­ca­ne jest szcze­gól­nie w pro­fi­lak­ty­ce cu­krzy­cy i cho­rób ukła­du krwio­no­śne­go, w okre­sie zwięk­szo­ne­go wy­sił­ku fi­zycz­ne­go oraz umy­sło­we­go, a także w die­cie od­chu­dza­ją­cej.

Awo­ka­do w ko­sme­ty­ce

Po­zy­ski­wa­ny z awo­ka­do olej sta­no­wi cenny skład­nik ko­sme­ty­ków za­le­ca­nych przede wszyst­kim w pie­lę­gna­cji cery doj­rza­łej, su­chej i zmę­czo­nej. Ole­jek awo­ka­do przy­spie­sza pro­ces go­je­nia ran i re­ge­ne­ra­cji skóry. Wy­ka­zu­je silne wła­ści­wo­ści wy­gła­dza­ją­ce oraz opóź­nia­ją­ce pro­ces sta­rze­nia się. Po­bu­dza syn­te­zę ko­la­ge­nu, a także od­bu­do­wu­je na­tu­ral­ną war­stwę li­pi­do­wą na­skór­ka, dzię­ki czemu chro­ni skórę przed nad­mier­ną utra­tą wil­go­ci. Wpły­wa ko­rzyst­nie na stan wło­sów,  in­ten­syw­nie je re­ge­ne­ru­jąc i od­ży­wia­jąc. Przy­wra­ca znisz­czo­nym za­bie­ga­mi fry­zjer­ski­mi pa­smom zdro­wy wy­gląd oraz blask. Miąższ awo­ka­do to do­sko­na­ła baza do­mo­wych ma­se­czek.

Do­mo­wa ma­secz­ka z awo­ka­do

Miąższ z po­łów­ki awo­ka­do mie­sza­my z żółt­kiem jaja lub łyżką jo­gur­tu na­tu­ral­ne­go oraz kil­ko­ma kro­pla­mi soku z cy­try­ny. Ma­secz­kę na­kła­da­my na oczysz­czo­ną skórę twa­rzy, szyi i de­kol­tu z po­mi­nię­ciem oko­lic oczu oraz ust. Po 20 mi­nu­tach zmy­wa­my papkę cie­płą wodą i na­kła­da­my od­żyw­czy krem. Ma­secz­ka z awo­ka­do in­ten­syw­nie na­wil­ża i od­ży­wia cerę. Chro­ni przed szko­dli­wym dzia­ła­niem czyn­ni­ków ze­wnętrz­nych i ła­go­dzi stany za­pal­ne. Po­pra­wia na­pię­cie oraz  ela­stycz­ność skóry.

Do­mo­wa od­żyw­ka do wło­sów z awo­ka­do

Zmik­so­wa­ny miąższ z awo­ka­do mie­sza­my z 2 łyż­ka­mi jo­gur­tu na­tu­ral­ne­go oraz kil­ko­ma kro­pla­mi cy­try­no­we­go olej­ku ete­rycz­ne­go. Od­żyw­kę na­no­si­my na umyte, mokre włosy. Po 20 mi­nu­tach spłu­ku­je­my cie­płą wodą.  Awo­ka­do in­ten­syw­nie na­wil­ża i od­ży­wia włosy, po­zo­sta­wia­jąc je je­dwa­bi­ście gład­kie i lśnią­ce.

*****************************************************************

Au­tor­ką jest Pa­try­cja By­dliń­ska.

 

Sieci społecznościowe

Tagi