Benedyktyński styl życia ODPOWIEDZ cz. 1 o. Włodzimierz Zatorski OSB

Wezwanie odnosi się do życia, bo Bóg tego pragnie dla nas. U Proroka Ezechiele deklaruje to jednoznacznie: Ja nie pragnę śmierci występnego, ale jedynie tego, aby występny zawrócił ze swej drogi i żył  (Ez 33,11). W naszym życiu chodzi o życie, a nie o osiągnięcie jakiegoś ideału, doskonałości lub czegokolwiek innego. Dlatego pytanie: „Kto chce żyć?”, jest zasadnicze. Od odpowiedzi na nie rozpoczyna się prawdziwa przygoda spotkania z Bogiem i nasza droga duchowa. Jeśli odpowiemy na nie: „Tak!”, Bóg wskazuje nam co należy robić. Sytuacja wezwania ze strony Boga nieustannie się powtarza. Do kościoła chodzą tłumy, słuchają Ewangelię, ale kto naprawdę ją odkrywa i odpowiada na jej wezwanie? Podobnie Pismo Święte jest u każdego na półce, ale kto je czyta, by usłyszeć Boże słowo?! Tłumy słuchają Słowo Boże, ale kto usłyszy i odpowie: „Chcę!”.

16 Jeśli słysząc to, odpowiesz: „Ja”, rzecze ci Bóg: 17 Skoro chcesz mieć prawdziwe i wieczne życie, powściągnij swój język od złego, od słów podstępnych twe wargi. Odstąp od złego, czyń dobro; szukaj pokoju, idź za nim (Ps 34[33],14–15).

Po pozytywnej odpowiedzi Bóg wskazuje właściwy sposób życia. W tekście Prologu mamy jedynie streszczenie najbardziej ogólnych zasad moralnego życia. Zwróćmy uwagę, że akcent położony jest na unikaniu grzechów języka. Streszczenie Dekalog pojawi się w Regule dopiero w 4. rozdziale „O narzędziach dobrych uczynków”. Te krótkie zasady życia wskazują, że aby dojść do pełni życia należy teraz żyć w prawdzie i moralnej uczciwości. Musimy to potwierdzić konkretnymi postawami w życiu. Nie wystarczy tylko słuchać, ale trzeba tymi wskazaniami żyć. Każdego więc, kto tych słów moich słucha i wypełnia je, można porównać z człowiekiem roztropnym, który dom swój zbudował na skale. (Mt 7,24).

Gdy rozeznanie przekształca się w konkretną postawę w życiu, dopiero wtedy ponownie odzywa się Pan Bóg:

18 Gdy tak będziecie postępować, oczy Moje zwrócone będą na was, a uszy moje otwarte na prośby wasze. I zanim mnie wezwiecie, powiem: «Oto jestem» (Iz 58,9).

Okazuje się wówczas, że Bóg pragnie nas słuchać, staje się jak sługa. Bóg chce nam służyć, ale tylko dlatego, by obdarzyć nas życiem. Nie da się jednak wykorzystać instrumentalnie. Z Bogiem nie da się niczego załatwić. Tylko wtedy, gdy prawdziwie w swoim życiu staramy się szukać życia, Bóg objawia się jako ten, który pragnie nas nim obdarować wcześniej, niż sami o to poprosiliśmy. Przypomina to postawę matki, która pragnie wydać na świat dziecko z zamiarem służenia mu. Na taką postawę Boga wskazuje Pan Jezus w przypowieści o miłosiernym ojcu, który wybiegł na spotkanie powracającego syna i zanim on wyrecytował przygotowaną od dawna formułę przeprosin, przygarnia go do siebie i przywraca mu całą jego godność syna i dziedzica (Łk 15,20-22).

Sam Pan Jezus pokazał to gestem umycia nóg swoim uczniom. Na tym etapie dialogu dopiero ukazuje się prawda, że „Bóg jest bliżej nas niż my samych siebie”, jak mówił św. Augustyn. Bogu bardziej zależy na naszym życiu niż nam samym. Sami jesteśmy bezprzytomni, a On jednak nieustannie jest w naszym sercu, bardziej zatroskany o nas, niż my w swoim zapatrzeniu w to, co na świecie.

19 Cóż dla nas milszego, bracia najdrożsi, nad ten Boży głos zaproszenia? 20 Oto w swej łaskawości Pan sam ukazuje nam drogę życia

O. Włodzimierz Zatorski OSB

Autor

 

O. Włodzimierz Zatorski OSB - mnich z Opactwa Benedyktynów w Tyńcu. Urodzony w 1953 r. Do klasztoru wstąpił po ukończeniu fizyki na Uniwersytecie Jagiellońskim w 1980 r. Uroczystą profesję złożył w 1984 r., a w 1987 r. został wyświęcony na kapłana. W latach 1991–2007 dyrektor Wydawnictwa Benedyktynów TYNIEC. Był przeorem i magistrem nowicjatu. Obecnie szafarz klasztorny, opiekun oblatów i rekolekcjonista.

Dotychczas opublikował: Przebaczenie (1996), Kiedy mówimy „Ojcze nasz…” (1999), Usłyszeć słowo Boże (1999), Przewodniczka wiary (2001), Psalmy – szkoła mądrości (2004), Od bogów pogańskich do Boga żywego (2004) – wywiad z prof. Anną Świderkówną, Otworzyć serce (2005),Droga człowieka (2006), Milczeć, aby usłyszeć (2007), Pokora (2008), Kto pragnie szczęścia(2008), Tyniecka droga krzyżowa (2008), Dziesięciokrąg (2009), Rozważania liturgiczne na każdy dzień. T. 1: Adwent i okres Bożego Narodzenia (2009), T. 2a: Wielki Post (2010), T. 2b: Okres wielkanocny (2011), T. 3: Okres zwykły 1–11 (2010) , T. 4: Okres zwykły 12–23 (2010), T. 5: Okres zwykły 24–34 (2010), Acedia dziś (2010), Boże miłosierdzie (2011), Ład i pokój (2011), Osiem duchów zła (2012), Po owocach poznacie (2012), Prawda w życiu człowieka (2013),  Po obu stronach rzeki (2013),  Słowo wcielone (2014), Jesteśmy ludźmi i nie wiemy, kim jesteśmy (2015).

Wszystkie artykuły autora

Sieci społecznościowe

Tagi