Co musisz wiedzieć o akcjach?

Akcja jest najbardziej znanym i najbardziej popularnym wśród inwestorów instrumentem finansowym.

Czym ona jest?

Otóż jest częścią majątku spółki; właściciel akcji ma prawo posiadania tej części majątku i dysponowania nim.

Kupując akcje, stajemy się współwłaścicielem przedsiębiorstwa zorganizowanego w formie spółki akcyjnej — kupujemy jego część, stajemy się współwłaścicielem i uzyskujemy wynikające z tego prawa, pełne prawa majątkowe. Jeśli majątek spółki został podzielony na przykład na 1000 akcji, a my posiadamy 100 akcji, to jesteśmy właścicielem 10% przedsiębiorstwa.

Wyróżniamy dwa rodzaje emisji akcji:

- emisja założycielska — wydawanie akcji przy tworzeniu nowej spółki,

- kolejne emisje — wydawanie akcji przy podwyższaniu kapitału zakładowego.

Publiczne proponowanie nabycia papierów wartościowych może być dokonywane wyłącznie w drodze oferty publicznej. Ofertą publiczną jest udostępnianie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej co najmniej 100 osobom lub nieoznaczonemu adresatowi, w dowolnej formie i w dowolny sposób, informacji o papierach wartościowych i warunkach dotyczących ich nabycia, stanowiących dostateczną podstawę do podjęcia decyzji o odpłatnym nabyciu tych papierów wartościowych.

Akcje jako papiery wartościowe emitowane przez spółki są przedmiotem obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych. Akcje spółek dopuszczonych do obrotu publicznego mają postać zdematerializowaną, tzn. są zapisem elektronicznym na odpowiednich rachunkach prowadzonych przez domy maklerskie.

Akcje mogą być imienne lub na okaziciela.

Tylko akcje na okaziciela mogą być przedmiotem obrotu giełdowego. Mogą by     zwykłe i uprzywilejowane. Rodzaj uprzywilejowania może być także różny. Może dotyczyć wielkości przysługującej dywidendy, liczby głosów na walnym zgromadzeniu lub szczególnych uprawnień w przypadku postępowania likwidacyjnego spółki. Rodzaje uprzywilejowania muszą być zapisane w statucie spółki. Granice uprzywilejowania określa kodeks spółek handlowych.

Podstawowe parametry charakteryzujące akcje
Wartość nominalna, czyli stała wartość jednej akcji będąca ilorazem kapitału zakładowego i ogólnej liczby akcji wyemitowanych przez spółkę. Kapitał zakładowy to podstawowy kapitał spółki akcyjnej tworzony z wpłat akcjonariuszy na akcje w części pokrywającej właśnie wartość nominalną akcji. Kapitał zakładowy umożliwia spółce prowadzenie jej statutowej działalności oraz służy ochronie wierzycieli spółki  charakter spółki akcyjnej sprawia bowiem, że akcjonariusze nie odpowiadają swoim majątkiem za jej zobowiązania.

Cena (wartość) emisyjna, czyli cena, po której inwestor nabywa akcje od emitenta — nie może być niższa od wartości nominalnej akcji.
 

Nadwyżka ceny emisyjnej nad wartością nominalną (fr. agio, wym. ażjo), czyli różnica między ceną emisyjną akcji i jej wartością nominalną, jest zawsze nieujemna; kwota uzyskiwana przez emitenta z tytułu tej różnicy jest wnoszona do tzw. kapitału zapasowego.

Cena rynkowa, czyli cena, po jakiej zawierane są transakcje akcjami na rynku wtórnym.

Na akcjach można zarobić o wiele więcej niż na obligacjach, ale o wiele wyższe jest też związane z nimi ryzyko. Ryzyko to wiąże się ze spadkiem kursu akcji spowodowanym np. niskimi zyskami czy stratami spółki lub innymi czynnikami, jak kryzys gospodarczy czy zmiany kursów walut.

Czasami trzeba czekać nawet kilka lat na wzrost kursu akcji spółki, czasami też można zarobić na akcjach spółki nawet w ciągu kilku dni.

 

Źródło: Lipiński Marek, Finanse osobiste. Świadome zarządzanie własnym portfelem, wyd.Helion 2008.

 

Marek Lipiński

Autor

Wiodący w Polsce ekspert w dziedzinie finansów osobistych, doświadczony analityk finansowy i znawca rynków inwestycyjnych. Twórca unikalnego oprogramowania dla zarządzania prywatną zamożnością.

Popularny doradca, który zorganizował ponad 50 konferencji dla klientów indywidualnych na temat finansów osobistych i uznany szkoleniowiec dla branży finansowej, który przeszkolił ponad 1500 specjalistów z zakresu rozwiązań finansowych, doradztwa dla klientów i procesu sprzedaży.
Wykładowca wielu uczelni w Polsce.

Absolwent  Szkoły Głównej Handlowej na Wydziale Ekonomika Produkcji, ze specjalizacją Budownictwo i Inwestycje.

Miłośnik książek z dziedziny filozofii,medycyny i ekonomii. Człowiek, który lubi ludzi.

Wszystkie artykuły autora

Sieci społecznościowe

Tagi