Co rzeczywiście znajduje się w pastach rybnych i jajecznych?

Z czego ro­bio­ne są pasty śnia­da­nio­we? Zde­cy­do­wa­na więk­szość past ryb­nych albo ja­jecz­nych za­wie­ra na pierw­szym miej­scu olej albo ma­jo­nez. 100 g pasty do­star­cza nam około 500 kcal, czyli tak na­praw­dę 1/3 na­sze­go dzien­ne­go za­po­trze­bo­wa­nia na ener­gię.

 

Źródło: x-news

 

Sieci społecznościowe

Tagi