Co uwzględnić inwestując w fundusze?

Przed podjęciem decyzji dotyczącej inwestycji w fundusze inwestycyjne powinieneś określić swoje preferencje w zakresie potrzeb i oczekiwań, dokonać przeglądu ofert, zasięgnąć niezbędnych informacji o funduszu oraz towarzystwie zarządzającym funduszem.

Czynności strategiczne:

-określić cel inwestycji;

-realnie ocenić swoje możliwości finansowe, sytuację rodzinną i zawodową;

-określić horyzont czasowy inwestycji środków pieniężnych, pamiętając, że inwestowanie w fundusze powinno być inwestycją długoterminową;

-zdecydować, czy będziesz wpłacać środki jednorazowo, czy systematycznie.

 

Czynności operacyjno-rozpoznawcze – czyli diabeł tkwi w szczegółach

1. Zapoznaj się ze statutem funduszu. Jest to dokument w postaci aktu notarialnego, określający warunki funkcjonowania funduszu inwestycyjnego lub emerytalnego, m.in.: cel, politykę i limity inwestycyjne, dopuszczalne kategorie lokat, maksymalną wysokość i kategorie opłat obciążających aktywa i uczestników (członków), zasady wnoszenia wpłat (składek), dzień przeliczenia, wycenę aktywów, wypłaty.

Szczególną uwagę zwróć na:

  • cel inwestycyjny funduszu, tj. zakładany przez podmiot zarządzający dochód funduszu (zysk uczestników funduszu), uwarunkowany wyborem polityki inwestycyjnej funduszu);
  • politykę inwestycyjną funduszu, czyli sposób zarządzania aktywami funduszu – prowadzący do osiągnięcia założonego celu inwestycyjnego funduszu; polityka ta jest oparta na wyborze określonych lokat według przyjętych kryteriów tego wyboru oraz przy przestrzeganiu limitów narzuconych w ustawie.

2. Porównaj oceny ratingowe. Przyznawana jest ona funduszom przez uznane specjalistyczne agencje ratingowe. Agencje te charakteryzuje niezależność i duży obiektywizm. Opierają one swe oceny na znacznie dokładniejszych informacjach niż powszechnie dostępne na rynku, wiec inwestorzy, biorąc je pod uwagę w podejmowaniu decyzji inwestycyjnych, ograniczają ryzyko związane z danymi aktywami funduszu. Nie wszystkie fundusze posiadają taki rating.

3. Możliwości w zakresie wyboru produktów i programów inwestycyjnych, jakie są oferowane przez przedmiot zarządzający usługi lokowania oszczędności w funduszu lub wielu funduszach zarządzających przez ten sam podmiot, a w produkcie unit-linked – w wielu funduszach zarządzanych przez różne towarzystwa funduszy inwestycyjnych.

4. Weź pod uwagę możliwości:

 - alokacji składki, czyli podziału składki wpłacanej w ramach jednego programu inwestycyjnego miedzy kilka funduszy (w programach inwestycyjnych TFI – możliwość podziału składki przez uczestnika między fundusze o różnej polityce inwestycyjnej; w produktach ubezpieczeniowych typu unit-linked – możliwość przekazywania składki do funduszy inwestycyjnych zarządzanych przez różne TFI);

 - dywersyfikacji portfela przez inwestora – alokowanie składki do kilku rodzajów funduszy lub jednego produktu unit-linked w celu ograniczenia ryzyka inwestycyjnego;

 - dostępu do opcji inwestycyjnych, czyli funduszy możliwych do wyboru w jednym produkcie inwestycyjnym, różniących się polityką inwestycyjną ( w produktach poszczególnych TFI), bądź funduszy zarządzających przez różne towarzystwa funduszy inwestycyjnych ( w produkcie unit-linked).

5. Przeanalizuj koszty związane z uczestnictwem w funduszu. Każdy inwestor powinien być przygotowany na ponoszenie kosztów związanych z uczestnictwem. Składają się na nie koszty ponoszone przez fundusz oraz opłaty manipulacyjne za zbywanie lub odkupywanie jednostek uczestnictwa. Przed dokonaniem wyboru funduszu należy zatem porównać nie tylko wysokość opłaty manipulacyjnej, ale również inne koszty inwestycji, jakimi obciążają nas poszczególne fundusze inwestycyjne. Statut funduszu określa maksymalną wysokość i sposób pobierania tych opłat. Rzeczywista wartość opłat manipulacyjnych ponoszonych przez uczestników określona jest w tabelach opłat manipulacyjnych, dostępnych na stronach internetowych towarzystw, w prasie oraz u dystrybutorów.

6. Sprawdź sposób pobierania podatku od zysków kapitałowych – czy jest on pobierany przy każdej zmianie funduszu, produktu czy programu, czy też jednorazowo. Ważne, byś zdawał sobie sprawę ze znaczenia samego momentu płaceniu podatku. Według przepisów podatek jest pobierany przez podmiot zarządzający w chwili „stawiania do dyspozycji” dochodu z inwestycji. Przeanalizuj, co to oznacza dla różnych form inwestycji. Podatek będzie miał dla Ciebie tym większe znaczenie, im dłużej zamierzasz oszczędzać, im wyższą stopę zwrotu osiągniesz oraz im bardziej aktywną alokację będziesz prowadził (jednorazowo, czy na zasadach ogólnych).

7. Pamiętaj, że w przypadku funduszy akcyjnych wyniki są ściśle związane z trendami na giełdzie. Dlatego bardzo ważny jest moment zakupu jednostek uczestnictwa. Zdecydowanie najlepszą strategią jest wybranie momentu zakupu, gdy ceny walorów na giełdzie są tanie, czyli przecenione. Najlepiej codziennie obserwuj wykresy głównych indeksów giełdowych (np. WIG20) i kupuj jednostki, gdy indeksy są „na dole”.

 

Źródło: Lipiński Marek, Finanse osobiste. Świadome zarządzanie własnym portfelem, wyd.Helion 2008.

Sieci społecznościowe

Tagi