Coraz więcej osób "leczy" się u dr. Googla. Lekarze alarmują

Wy­ni­ki badań są prze­ra­ża­ją­ce. Coraz wię­cej osób szuka porad me­dycz­nych nie u le­ka­rza, ale w in­ter­ne­cie! A tam można zna­leźć tyle bzdur na temat le­cze­nia i zdro­wia, że może nas roz­bo­leć głowa. A co naj­gor­sze, mo­że­my sobie po­waż­nie za­szko­dzić!

Z in­ter­ne­tu mo­że­my do­wie­dzieć się, że ta­blet­ki an­ty­kon­cep­cyj­ne po­wo­du­ją raka, że krem po­więk­szy pe­ni­sa, a w cza­sie krwo­to­ku z nosa na­le­ży od­chy­lić głowę do tyłu. Uwaga! To bzdu­ry! Po­dob­nie jak to, że prze­zię­bie­nie wy­le­czy nam an­ty­bio­tyk. Nie­wie­le osób wie, że an­ty­bio­ty­ki dzia­ła­ją na bak­te­rie, a nie wi­ru­sy, które po­wo­du­ją prze­zię­bie­nie. Nie jest praw­dą rów­nież to, że szcze­pie­nia u dzie­ci wy­wo­łu­ją au­tyzm. Po­mi­mo tego, te mity, krążą w in­ter­ne­cie i wpro­wa­dza­ją ludzi w błąd. Na stro­nach in­ter­ne­to­wych mo­że­my zna­leźć też mnó­stwo spo­so­bów le­cze­nia, spe­cy­fi­ków, które mają nas cu­dow­nie ule­czyć, albo spra­wić, że na­tych­miast się od­mło­dzi­my. Nie­ste­ty, nie ma co wie­rzyć w cuda. A nawet wręcz prze­ciw­nie. Można sobie za­szko­dzić sto­su­jąc się do za­le­ceń z sieci.

– To bar­dzo nie­bez­piecz­ne zja­wi­sko. Wiele osób w in­ter­ne­cie wła­śnie szuka wska­zó­wek do­ty­czą­cych le­cze­nia i leków za­miast udać się do le­ka­rza – przy­zna­je dr Krzysz­tof Kor­del (59 l.), szef Wiel­ko­pol­skiej Izby Le­kar­skiej. Groź­ne jest rów­nież przyj­mo­wa­nie ogól­nie do­stęp­nych su­ple­men­tów diety, które można do­stać bez re­cep­ty, nie tylko w ap­te­kach ale rów­nież w skle­pach. – Lu­dzie myślą, że to są leki. Tak nie jest. I o tym trze­ba pa­mię­tać i przy­po­mi­nać lu­dziom na każ­dym kroku – do­da­je dr Kor­del. Ostrze­ga wszyst­kich cho­rych i po­trze­bu­ją­cych po­ra­dy le­kar­skiej, aby z da­le­ka omi­ja­li in­ter­net. Z mi­ta­mi me­dycz­ny­mi po­sta­no­wi­ło wal­czyć nawet Pol­skie To­wa­rzy­stwo Oświa­ty Zdro­wot­nej, które za­ło­ży­ło por­tal Po­grom­cy Mitów Me­dycz­nych, na któ­rym spe­cja­li­ści roz­pra­wia­ją się z głu­po­ta­mi, w które wie­rzy­my i wy­ja­śnia­ją fa­cho­wo, dla­cze­go to bzdu­ra. Każdy może wrzu­cić tam mit me­dycz­ny i cze­kać na od­po­wiedź, czy to praw­da, czy mit.

Zo­bacz, jakie są mity w in­ter­ne­cie:

Ta­blet­ki kon­cep­cyj­ne po­wo­du­ją raka

Mit. Z bry­tyj­skich badań opu­bli­ko­wa­nych w „Bri­tish Me­di­cal Jo­ur­nal” wy­ni­ka nawet, że panie za­ży­wa­ją­ce środ­ku an­ty­kon­cep­cyj­ne są mniej na­ra­żo­ne na śmierć z po­wo­du no­wo­two­ru lub cho­ro­by serca niż te, które ich nie za­ży­wa­ją. Na­ukow­cy z Uni­wer­sy­te­tu w Aber­de­en pro­wa­dzi­li ba­da­nia na ten temat przez 40 lat i prze­ba­da­li 46 tys. ko­biet.

An­ty­bio­ty­ki nie wy­le­czą prze­zię­bie­nia

Praw­da. An­ty­bio­ty­ki dzia­ła­ją tylko na bak­te­rie, na­to­miast prze­zię­bie­nie wy­wo­łu­ją wi­ru­sy. Za­sto­so­wa­nie an­ty­bio­ty­ków do le­cze­nia za­ka­że­nia wi­ru­so­we­go wy­łącz­nie wy­ja­ła­wia or­ga­nizm i uod­par­nia na niego szcze­py „drob­nych” bak­te­rii.

Przy krwa­wie­niu z nosa na­le­ży od­chy­lić głowę do tyłu

Mit. Od­chy­le­nie głowy do tyłu przy krwa­wie­niu z nosa może spo­wo­do­wać, że za­krztu­si­my się krwią. Na­le­ży więc za­cho­wać po­zy­cję pół­sie­dzą­cą z głową lekko po­chy­lo­ną do przo­du, przy­ło­żyć zimny kom­pres do nosa i do­ci­snąć lekko skrzy­deł­ka nosa do prze­gro­dy no­so­wej.

Wi­ta­mi­na C nie leczy in­fek­cji dróg od­de­cho­wych

Praw­da. Ba­da­nia wy­ka­za­ły, że wi­ta­mi­na C, czyli kwas askor­bi­no­wy włą­czo­ny w dawce co naj­mniej 200 mg do le­cze­nia prze­zię­bie­nia nie po­wo­do­wa­ło zmniej­sze­nia na­si­le­nia ob­ja­wów, ani czasu trwa­nia cho­ro­by. Nie wy­ka­za­no rów­nież sku­tecz­no­ści wi­ta­my C w za­po­bie­ga­niu in­fek­cji.

Szcze­pion­ka wy­wo­łu­je u dzie­ci au­tyzm

Mit. To nie szcze­pion­ka, tylko geny. We­dług ame­ry­kań­skich ba­da­czy u pod­ło­ża au­ty­zmu leży dzia­ła­nie to­po­izo­me­raz – en­zy­mów, które biorą udział w re­pli­ka­cji DNA, a więc od­gry­wa­ją ważną rolę w pra­wi­dło­wym sko­pio­wa­niu ma­te­ria­łu ge­ne­tycz­ne­go pod­czas każ­de­go po­dzia­łu ko­mór­ki.

Jajka pod­no­szą po­ziom cho­le­ste­ro­lu we krwi

Mit. Jaja nie są tak nie­bez­piecz­ne dla na­czyń krwio­no­śnych, jak się po­wszech­nie uważa. Mimo że żółt­ko jaja ma bar­dzo zna­czą­ce ilo­ści cho­le­ste­ro­lu, to nie mu­si­my ich eli­mi­no­wać z diety. Nawet, gdy zja­da­my wię­cej niż za­le­ca­ne trzy jaja w ty­go­dniu, nie od­no­to­wu­je się zna­czą­ce­go pod­wyż­sze­nia po­zio­mu cho­le­ste­ro­lu we krwi.

 

Źródło: Fakt.pl

 

Sieci społecznościowe

Tagi