Curry - przyspiesza metabolizm, wspomaga trawienie, chroni serce

Ka­rie­ra curry za­czę­ła się 4 tys. lat temu  i mimo upły­wu czasu nie­zmien­nie trwa nadal. Swą po­pu­lar­ność curry za­wdzię­cza nie tylko bo­ga­te­mu in­ten­syw­ne­mu sma­ko­wi, który do­sko­na­le współ­gra z dro­biem, ry­ba­mi, ryżem czy wa­rzy­wa­mi. Curry uwa­ża­na jest za jedną z naj­zdrow­szych przy­praw świa­ta. Po­ma­ga w walce z no­wo­two­ra­mi, przy­spie­sza me­ta­bo­lizm, wspo­ma­ga pro­ce­sy tra­wien­ne, chro­ni serce…

Lecz­ni­cze  wła­ści­wo­ści tej orien­tal­nej przy­pra­wy wy­ni­ka­ją z wy­jąt­ko­wej kom­po­zy­cji przy­praw wcho­dzą­cych w jej skład. Co praw­da, za­le­ży on od kraju i re­gio­nu, z któ­re­go po­cho­dzi dany ro­dzaj curry, nie­mniej pod­sta­wę sta­no­wią zwy­kle: kur­ku­ma, czar­ny pieprz, chil­li, cynamon, imbir, kumin, ko­len­dra, kar­da­mon i anyż.

 

Sieci społecznościowe

Tagi