Ćwiczenia fizyczne spowalniają rozwój zwyrodnienia plamki żółtej

Ae­ro­bik o umiar­ko­wa­nej in­ten­syw­no­ści po­ma­ga za­cho­wać zdro­wie ko­mó­rek ner­wo­wych w uszko­dzo­nej siat­ków­ce - prze­ko­nu­ją na­ukow­cy, któ­rych wnio­ski pu­bli­ku­je "Jo­ur­nal of Neu­ro­scien­ce". Ich zda­niem ćwi­cze­nia mogą pomóc spo­wol­nić roz­wój m.​in. zwy­rod­nie­nia plam­ki żół­tej.

Zwy­rod­nie­nie plam­ki żół­tej (AMD) zwią­za­ne z wie­kiem jest jedną z naj­częst­szych przy­czyn śle­po­ty u osób star­szych. W wy­ni­ku tej cho­ro­by do­cho­dzi do uszko­dze­nia cen­tral­nej czę­ści siat­ków­ki, gdzie znaj­du­je się naj­wię­cej fo­to­re­cep­to­rów. W środ­ku pola wi­dze­nia po­ja­wia się wów­czas ciem­na plama.

Dr Ma­chel­le Par­due z Emory Uni­ver­si­ty w Atlan­cie ob­ser­wo­wa­ła myszy, które przez dwa ty­go­dnie przez go­dzi­nę dzien­nie bie­ga­ły na bież­ni przed i po eks­po­zy­cji na ra­żą­ce świa­tło po­wo­du­ją­ce de­ge­ne­ra­cję siat­ków­ki. Oka­za­ło się, że w po­rów­na­niu z nie­ćwi­czą­cą grupą kon­tro­l­ną, bie­ga­ją­ce myszy utra­ci­ły o po­ło­wę mniej pra­wi­dło­wo dzia­ła­ją­cych fo­to­re­cep­to­rów i ko­mó­rek ner­wo­wych siat­ków­ki.

Ko­mór­ki siat­ków­ki u ba­da­nych myszy były bar­dziej czułe na świa­tło i wy­dzie­la­ły wię­cej biał­ka BDNF (neu­ro­tro­po­wy czyn­nik po­cho­dze­nia mó­zgo­we­go), wa­run­ku­ją­ce­go ich pra­wi­dło­we dzia­ła­nie. Gdy u bie­ga­ją­cych myszy za­blo­ko­wa­no re­cep­to­ry biał­ka BDNF, siat­ków­ka ule­ga­ła de­ge­ne­ra­cji w takim samym stop­niu, jak w gru­pie kon­tro­l­nej.

Zda­niem dr Par­due, dal­sze ba­da­nia mogą pomóc w przy­szło­ści opra­co­wać "skro­jo­ne na miarę" pro­gra­my ćwi­czeń, które wspo­ma­ga­ły­by le­cze­nie cho­rób de­ge­ne­ra­cyj­nych oka.

Źródło: PAP

 

Sieci społecznościowe

Tagi