Czosnek zwalcza nawet nowotwory mózgu

Ucze­ni do­szli do wnio­sku, że sub­stan­cje za­war­te w czosn­ku sprzy­ja­ją pro­duk­cji re­ak­tyw­nych form tlenu w ko­mór­kach no­wo­two­ro­wych mózgu. To po­wo­du­je z kolei ich ten­den­cję do po­pra­wy che­micz­nych sy­gna­łów śmier­ci, co za­po­bie­ga wzro­sto­wi guza mózgu.

Lecz­ni­cza moc czosn­ku znana jest od dawna, ale ze wzglę­du na in­ten­syw­ny za­pach nie jest to ro­śli­na po­wszech­nie lu­bia­na przez kon­su­men­tów żyw­no­ści. Jed­nak czo­snek jest praw­do­po­dob­nie naj­po­tęż­niej­szym na­tu­ral­nym le­kiem wy­stę­pu­ją­cym w przy­ro­dzie. Bar­dzo moż­li­we, że wła­śnie dla­te­go lu­dzie, któ­rzy prze­strze­ga­ją diety śród­ziem­no­mor­skiej, żyją długo i zdro­wo.

Czo­snek jest także czę­stym go­ściem w la­bo­ra­to­riach ba­daw­czych, gdzie pró­bu­je się syn­te­ty­zo­wać wy­stę­pu­ją­ce w nim sub­stan­cje celem pro­duk­cji no­wych leków. Pra­cow­ni­cy Uni­wer­sy­te­tu w Wa­szyng­to­nie wy­ka­za­li wcze­śniej, że czo­snek jest 100 razy bar­dziej sku­tecz­ny w celu zwal­cza­nia cho­rób prze­wo­du po­kar­mo­we­go, niż po­pu­lar­ne an­ty­bio­ty­ki.

Oka­zu­je się, że czo­snek może być przy­dat­ny rów­nież dla cho­rych na no­wo­two­ry. Jed­nym z naj­częst­szych i naj­bar­dziej agre­syw­nych zło­śli­wych guzów mózgu u ludzi jest gle­jak. Le­cze­nie za­zwy­czaj po­le­ga na che­mio­te­ra­pii i na­świe­tla­niu, które za­bi­ja za­rów­no ko­mór­ki mózgu, jak i no­wo­two­ro­we, bez wy­jąt­ku. Agre­syw­na ku­ra­cja jest bar­dzo wy­czer­pu­ją­ca i pa­cjen­tom daje się śred­nią życia 15 mie­się­cy.

Ba­da­nia wska­zu­ją, że or­ga­nicz­ne związ­ki siar­ki znaj­du­ją­ce się w czosn­ku są wy­jąt­ko­wo sku­tecz­ne wobec gle­ja­ka i mogą być uży­wa­ne jako nie­in­wa­zyj­na forma le­cze­nia raka bez śmier­tel­nie nie­bez­piecz­nych skut­ków ubocz­nych zwią­za­nych z che­mio­te­ra­pią. Stu­dio­wa­no trzy or­ga­nicz­ne związ­ki siar­ki z czosn­ku (DAS, DADS i DATS) i stu­dio­wa­no ich in­te­rak­cję z ko­mór­ka­mi ludz­kie­go gle­ja­ka. Oka­za­ło się, że hy­drok­sy­lo­we jony sul­fo­no­fe­ny­li za­war­te w czosn­ku są w sta­nie prze­nik­nąć przez ba­rie­rę krew-mózg.

Wszyst­kie trzy związ­ki wy­ka­za­ły sku­tecz­ność w zwal­cza­niu ko­mó­rek no­wo­two­ro­wych mózgu, ale DATS oka­za­ło naj­bar­dziej efek­tyw­ne. Staje się coraz bar­dziej jasne, że od­po­wiedź ko­mó­rek na te związ­ki do­ty­czy ich zdol­ność do ge­ne­ro­wa­nia wol­nych rod­ni­ków, czyli nie służą tylko jako prze­ciw­u­tle­niacz. Ba­da­nie zo­sta­ło opu­bli­ko­wa­ne w Jo­ur­nal of the Ame­ri­can Can­cer So­cie­ty.

Czo­snek za­wie­ra or­ga­nicz­ne związ­ki siar­ki, które nie wy­ma­ga­ją wy­ra­fi­no­wa­nych metod do­star­cza­nia pa­cjen­tom z gu­za­mi mózgu. Na­ukow­cy mówią, że ich na­tu­ral­ne po­cho­dze­nie jest znacz­nie lep­sze dla or­ga­ni­zmu niż sto­so­wa­nie syn­te­tycz­ne spo­so­by le­cze­nia.

Aby sko­rzy­stać z po­ten­cjal­nych wła­ści­wo­ści prze­ciw­no­wo­two­ro­wych czosn­ku, na­le­ży prze­strze­gać pew­nych zasad. Naj­pierw trze­ba wy­ciąć ka­wa­łek świe­że­go czosn­ku i po­zo­sta­wić go przez pięt­na­ście minut, a na­stęp­nie zjeść. Czas ten jest we­dług uczo­nych ko­niecz­ny do po­wsta­nia en­zy­mów, które pro­du­ku­ją wspo­mnia­ne po­wy­żej związ­ki prze­ciw­no­wo­two­ro­we.

 

Źródło: TylkoNauka/AC PArtners Agnieszka Gąsiorowska

 

Sieci społecznościowe

Tagi