Dlaczego warto inwestować w bony skarbowe?

Finansowanie bieżących wydatków Skarbu Państwa oraz zapewnienie płynności na rynku pieniężnym można zrealizować za pomocą wpływów (podatki, koncesje, cła itd.). Ale gdy tych wpływów zabraknie, państwo zmuszone jest zapożyczyć się, więc emituje między innymi instrumenty dłużne, zwane bonami skarbowymi o terminach emisji od 8 do 52 tygodni o nominalnej wartości 10 000 zł.

Bony skarbowe to dłużne papiery wartościowe Skarbu Państwa na okaziciela. Celem ich emisji jest finansowanie krótkoterminowo deficytu budżetowego, ujemnego salda handlu zagranicznego lub spłat zobowiązań długoterminowych.

Podstawową cechą bonów skarbowych jest zerowy stopień ryzyka, co sprawia, że są atrakcyjnym papierem lokacyjnym. Za zerowe ryzyko nabywca płaci koszt w postaci niskiego oprocentowania. Jednocześnie niskie oprocentowanie świadczy o niewielkim koszcie zaciąganego przez Skarb Państwa kredytu. Bony są również wykorzystywane przez banki centralne do regulacji obiegu pieniądza w gospodarce.

Oprocentowanie bonów skarbowych ma charakter dyskontowy. Dochodem jest różnica pomiędzy ceną zakupu a wartością nominalną bonu.

Gdzie możemy nabyć bony skarbowe?

Bony skarbowe można nabyć na rynku pierwotnym i wtórnym za pośrednictwem uczestnika rynku (banku, instytucji finansowej). Możesz zlecić bankowi zakup bonu skarbowego (minimalna wartość bonu to 10 000 zł). Bony skarbowe mają określony termin wykupu — 8-, 13-, 26-, 39-, 52-tygodniowy (najpopularniejsze w Polsce są 13-tygodniowe i 52-tygodniowe). Aby móc kupować bony skarbowe, musisz podpisać umowę o prowadzeniu rachunku bonów skarbowych. Kupione na organizowanym przetargu bony skarbowe są przedmiotem obrotu na rynku wtórnym. Oznacza to, że możemy w każdej chwili wycofać pieniądze, zlecając bankowi ich sprzedaż. Wysokość prowizji jest ustalana indywidualnie i zawarta w cenie bonu.

 

Opłacalność i zalety bonów skarbowych

  • Inwestycja w tego typu instrument finansowy pozwala dokładnie określić stopę dochodu w momencie zakupu bonów skarbowych.
  • Wiesz dokładnie, jaki będziesz miał zysk. Stały dochód z reguły przewyższy dochód depozytów bankowych.
  • Wysoka płynność — w każdej chwili możesz odsprzedać bon skarbowy przed terminem wykupu z odsetkami na dzień sprzedaży.
  • Bezpieczeństwo — emitentem jest Skarb Państwa, dlatego instrument ten uważa się za wolny od ryzyka.

 

Źródło: Lipiński Marek, Finanse osobiste. Świadome zarządzanie własnym portfelem, wyd.Helion 2008.

 

Marek Lipiński

Autor

Wiodący w Polsce ekspert w dziedzinie finansów osobistych, doświadczony analityk finansowy i znawca rynków inwestycyjnych. Twórca unikalnego oprogramowania dla zarządzania prywatną zamożnością.

Popularny doradca, który zorganizował ponad 50 konferencji dla klientów indywidualnych na temat finansów osobistych i uznany szkoleniowiec dla branży finansowej, który przeszkolił ponad 1500 specjalistów z zakresu rozwiązań finansowych, doradztwa dla klientów i procesu sprzedaży.
Wykładowca wielu uczelni w Polsce.

Absolwent  Szkoły Głównej Handlowej na Wydziale Ekonomika Produkcji, ze specjalizacją Budownictwo i Inwestycje.

Miłośnik książek z dziedziny filozofii,medycyny i ekonomii. Człowiek, który lubi ludzi.

Wszystkie artykuły autora

Sieci społecznościowe

Tagi