Doktor aloes

Doktor aloes... to uzna­ny in­ter­ni­sta, ga­stro­log i der­ma­to­log. Pod­po­wia­da­my, jak ko­rzy­stać z jego me­dycz­nych usług.

Ro­śli­na ta od stu­le­ci gości w na­szych do­mo­wych ap­tecz­kach. Naj­cen­niej­sze są jej mię­si­ste li­ście. W nich aloes  gro­ma­dzi nie tylko wi­ta­mi­ny A, C, E i z grupy B oraz całą gamę mi­kro- i ma­kro­ele­men­tów (w tym wapń, ma­gnez, że­la­zo), ale też inne lecz­ni­cze sub­stan­cje. Z tego po­wo­du wła­śnie jest do­sko­na­łym le­kiem na różne do­le­gli­wo­ści, także te, z któ­ry­mi wciąż trud­no się upo­rać współ­cze­snej me­dy­cy­nie.

Gdy żo­łą­dek daje o sobie znać. Leki z alo­esu przede wszyst­kim dzia­ła­ją ko­ją­co na układ po­kar­mo­wy. Zmniej­sza­ją uczu­cie cięż­ko­ści po po­sił­kach oraz ła­go­dzą wzdę­cia i kolki. By­wa­ją także nie­oce­nio­ne w le­cze­niu cho­ro­by wrzo­do­wej żo­łąd­ka i dwu­nast­ni­cy. Ha­mu­ją nad­mier­ne wy­dzie­la­nie kwa­sów, dzię­ki czemu za­po­bie­ga­ją po­draż­nie­niu ślu­zów­ki i uła­twia­ją jej re­ge­ne­ra­cję. Dzia­ła­ją także prze­czysz­cza­ją­co oraz przy­spie­sza­ją prze­mia­nę ma­te­rii.

Do walki z in­fek­cja­mi

Aloes po­tra­fi po­bu­dzić układ od­por­no­ścio­wy do wy­twa­rza­nia bia­łych krwi­nek i prze­ciw­ciał. Po­nad­to dzia­ła od­ka­ża­ją­co, prze­ciw­go­rącz­ko­wo i prze­ciw­bó­lo­wo. Po pro­duk­ty z alo­esem mo­żesz się­gać, kiedy spada ci od­por­ność oraz w trak­cie cho­ro­by, by zła­go­dzić do­le­gli­wo­ści i szyb­ciej wró­cić do zdro­wia.

Na pomoc skó­rze

Okład z roz­gnie­cio­nych liści alo­esu leczy nie tylko opa­rze­nia, od­mro­że­nia i zra­nie­nia, ale także przy­no­si ulgę spie­czo­nej słoń­cem skó­rze. Po­bu­dza bo­wiem na­skó­rek do re­ge­ne­ra­cji, więc jego uszko­dze­nia szyb­ciej się goją. Alo­eso­we okła­dy po­le­ca się więc oso­bom z łusz­czy­cą i cho­rym na cu­krzy­cę, u któ­rych ska­le­cze­nia trud­no się za­bliź­nia­ją.

Kiedy trze­ba być ostroż­ną

Sto­so­wa­nia le­karstw z alo­esem po­win­naś uni­kać, gdy masz skłon­ność do aler­gii. By­wa­ją one bo­wiem przy­czy­ną uczu­le­nia. Prze­ciw­wska­za­niem jest też ciąża. Aloes po­bu­dza ma­ci­cę do skur­czów, co może wy­wo­łać po­ro­nie­nie. Zre­zy­gnuj z niego także pod­czas kar­mie­nia pier­sią. Za­war­te w nim związ­ki łatwo prze­ni­ka­ją do po­kar­mu. Mogą więc u nie­mow­ląt po­wo­do­wać bie­gun­kę.

 

Produkty Benedyktyńskie

 

Sok z aloesu  – suplement diety. Aloes przyczynia się do zwiększenia odporności. Wspomaga organizm w trakcie dolegliwości oraz w okresie rekonwalescencji. Ma pozytywny wpływ na skórę. Łagodzi zaburzenia przemiany materii i pracy układu trawiennego oraz dolegliwości żołądkowe, normalizuje gospodarkę mineralną. Wspiera detoksykację i oczyszczanie organizmu - może być składnikiem diet oczyszczających organizm. Jest polecany podczas stosowania kuracji odchudzających.

Zalecane spożycie: 25ml dwa razy dziennie (50ml na dobę - 5 łyżek). Produkt gotowy do bezpośredniego spożycia. Płynna postać ułatwia wchłanianie.

Składniki: 100% sok z liści aloesu (Aloe vera), regulator kwasowości: kwas cytrynowy.

Produkt  naturalny: bez dodatku  cukru,  substancji słodzących, konserwantów i sztucznych barwników.

Sposób utrwalania: pasteryzacja niskotemperaturowa.

Termin przydatności po otwarciu: 21 dni

 

Żródło: www.produktybenedyktynskie.com

 

Sieci społecznościowe

Tagi