Drogie kremy do twarzy - wyniki testów są druzgocące

Piotr Ko­luch prze­strzegł w pro­gra­mie "Dzień Dobry TVN" przed ku­po­wa­niem dro­gich kre­mów prze­ciw­zmarszcz­ko­wych, któ­rych sto­so­wa­nie czę­sto nie przy­no­si po­żą­da­nych efek­tów. - Z te­stów wy­ni­ka, że krem za 35 zł jest lep­szy niż krem za 600 zł - pod­kre­ślił Ko­luch i dodał: - Pla­ce­bo jest czę­sto lep­sze od naj­lep­sze­go kremu prze­ciw­zmarszcz­ko­we­go.

Ma­ga­zyn "20minutos.​es" opu­bli­ko­wał na swo­jej stro­nie wy­ni­ki pew­ne­go eks­pe­ry­men­tu. Hisz­pań­ska Or­ga­ni­za­cja Kon­su­men­tów i Użyt­kow­ni­ków (OCU) prze­ba­da­ła czter­na­ście po­pu­lar­nych kre­mów do twa­rzy na dzień. Wy­ni­ki oka­za­ły się dru­zgo­cą­ce pra­wie we wszyst­kich przy­pad­kach.

Choć  re­kla­my i opisy na opa­ko­wa­niach obie­cy­wa­ły wiele, to więk­szość z te­sto­wa­nych ko­sme­ty­ków nie przy­nio­sła ocze­ki­wa­nych re­zul­ta­tów. "Do­wie­dli­śmy, że kremy prze­ciw­zmarszcz­ko­we nie eli­mi­nu­ją zmarsz­czek, lecz mi­ni­mal­nie je re­du­ku­ją" - wy­ja­śnia­ją au­to­rzy te­stów. Ale nawet to oka­za­ło się praw­dą w przy­pad­ku je­dy­nie dwóch ze wszyst­kich spraw­dzo­nych kre­mów, cała resz­ta nie­mal nie przy­no­si­ła ja­kich­kol­wiek za­uwa­żal­nych efek­tów. Trzy pro­duk­ty nie wy­ka­zy­wa­ły żad­nych wła­ści­wo­ści na­wil­ża­ją­cych, mimo że miały mieć takie wła­śnie dzia­ła­nie.

Au­to­rzy ba­da­nia wzię­li pod lupę rów­nież ety­kie­ty na pro­duk­tach oraz ceny. Wpraw­dzie wszyst­kie ozna­cze­nia pro­duk­tów oka­za­ły się zgod­ne z prze­pi­sa­mi, lecz obiet­ni­ce w opi­sach ko­sme­ty­ków "nie są po­twier­dzo­ne żad­ny­mi do­kład­ny­mi ba­da­nia­mi na­uko­wy­mi", do­da­je OCU.

Ceny te­sto­wa­nych ko­sme­ty­ków oscy­lu­ją mię­dzy 3 a 113 euro. OCU ostrze­ga jed­nak, że zu­peł­nie nie idą one w parze ze sku­tecz­no­ścią: za­ska­ku­ją­ce, ale w te­stach naj­le­piej wy­pa­dły kremy naj­tań­sze. Li­de­rem ran­kin­gu zo­stał krem z en­zy­mem Q10 do wszyst­kich typów cery... ofe­ro­wa­ny przez sieć Lidl za 2,99 euro. Zaraz za nim upla­so­wał się krem wy­peł­nia­ją­cy zmarszcz­ki Eu­ce­rin Hy­alu­ron Fil­ler, któ­re­go cena waha się mię­dzy 26,90 a 39 euro.

 

Źródło: x-news

 

Sieci społecznościowe

Tagi