Fast foody uszkadzają mózg, niszczą tkanki nerwowe

Ludz­ki mózg cier­pi, gdy spo­ży­wa­my je­dze­nie typu fast food. Do ta­kie­go wnio­sku do­szli na­ukow­cy z In­sty­tu­tu Psy­chia­trii w Nowym Jorku. Udało im się usta­lić jakie pa­to­lo­gie w ukła­dzie ner­wo­wym wy­wo­łu­je spo­ży­wa­nie je­dze­nia typu fast food.

Oka­zu­je się, że wy­so­ki po­ziom cukru i tłusz­czów na­sy­co­nych, za­war­tych w ham­bur­ge­rach i fryt­kach, po­wo­du­je uszko­dze­nia w struk­tu­rze mózgu, nisz­czy tkan­kę ner­wo­wą i wy­wo­łu­je stany za­pal­ne.

Ba­da­nia prze­pro­wa­dzo­no za po­mo­cą re­zo­nan­su ma­gne­tycz­ne­go (MRI). Na­ukow­cy ska­no­wa­li mózgi ludzi o nor­mal­nej masie ciała oraz tych, któ­rzy cier­pie­li na oty­łość wy­wo­ła­ną nie­pra­wi­dło­wym od­ży­wia­niem się.

Wy­ni­ki MRI ujaw­ni­ły pewne nie­pra­wi­dło­wo­ści w mó­zgach oty­łych uczest­ni­ków ba­da­nia. Wy­stę­po­wa­ło u nich pod­wyż­szo­ne stę­że­nie fi­bry­no­ge­nu, co świad­czy­ło o nie­pra­wi­dło­wych pro­ce­sach prze­bie­ga­ją­cych w ukła­dzie ner­wo­wym, po­nie­waż zja­wi­sko to wy­stę­pu­je w przy­pad­ku ostrych cho­rób za­pal­nych i pod­czas ob­umie­ra­nia tka­nek.

W ciele mig­da­ło­wa­tym (ob­szar mózgu znaj­du­ją­cy się w ob­rę­bie płata skro­nio­we­go), za­uwa­żo­no rów­nież nad­miar wody, co mogło świad­czyć o ozna­kach uszko­dze­nia tka­nek ner­wo­wych. Warto dodać, że nie­pra­wi­dło­we funk­cjo­no­wa­nie ciała mig­da­ło­wa­te­go łaczy się z wy­stę­po­wa­niem za­bu­rzeń na­tu­ry psy­chicz­nej: sta­nów lę­ko­wych, au­ty­zmu, de­pre­sji, czy róż­nych fobii.

Po­nad­to na­ukow­com udało się za­ob­ser­wo­wać mniej­sze roz­mia­ry mózgu u osób, które de­kla­ro­wa­ły czę­ste spo­ży­wa­nie je­dze­nia typu fast food. Re­duk­cja wiel­ko­ści do­ty­czy­ła zwłasz­cza kory or­bi­to­fron­tal­nej, która od­po­wia­da nie tylko za ape­tyt, ale i za zdol­ność do po­dej­mo­wa­nia de­cy­zji. Osoba z tą przy­pa­dło­ścią może być bar­dziej skłon­na do ry­zy­ka, czy utra­ty sa­mo­kon­tro­li.

Źródło: Tylko Medycyna

 

Sieci społecznościowe

Tagi