Herbata z cytryną, twaróg z pomidorem, kawa z mlekiem mogą szkodzić

Zdro­wa dieta przy­czy­ną cho­rób? Tak, jeśli bę­dzie­my nie­wła­ści­wie łą­czyć pro­duk­ty. Wy­star­czy wrzu­cić pla­ste­rek cy­try­ny do wrzą­cej her­ba­ty...

W li­ściach her­ba­ty znaj­du­je się glin, który pod wpły­wem kwa­sów za­war­tych w cy­try­nie zmie­nia się w groź­ny cy­try­nian glinu, od­po­wie­dzial­ny za wy­stę­po­wa­nie cho­ro­by Al­zhe­ime­ra i kru­sze­nie się kości. Nie­ste­ty, ta­kich ży­wie­nio­wych pu­ła­pek jest wię­cej.

Die­te­ty­cy prze­strze­ga­ją, by nie łą­czyć świe­żych ogór­ków z po­mi­do­ra­mi. – Ogór­ki za­wie­ra­ją askor­bi­na­zę, która nisz­czy wi­ta­mi­nę C, znaj­du­ją­cą się nie tylko w po­mi­do­rze, ale rów­nież w pa­pry­ce, ka­pu­ście czy natce pie­trusz­ki. Nie­do­bór wi­ta­min C opóź­nia pro­ces go­je­nia ran, zmniej­sza od­por­ność na in­fek­cje, może po­wo­do­wać apa­tię. Je­że­li lu­bi­my takie po­łą­cze­nie, do­star­czaj­my wi­ta­mi­nę C z in­ny­mi pro­duk­ta­mi – wy­ja­śnia Ka­ri­na Pi­wo­war­czyk, die­te­tyk z All For Body w Kra­ko­wie.

Szko­dli­we jest rów­nież czę­ste je­dze­nie po­mi­do­ra z bia­łym serem. Za­war­te w po­mi­do­rach kwasy: cy­try­no­wy, jabł­ko­wy, chlo­ro­ge­no­wy i ku­ma­ry­no­wy, łączą się z wap­niem z twa­ro­gu, two­rząc nie­roz­pusz­czal­ne krysz­tał­ki, od­kła­da­ją­ce się w sta­wach, po­wo­du­jąc ich ból i sta­rze­nie.

Uni­kaj­my też:

Czę­ste­go picia kawy z mle­kiem. Kwasy za­war­te w kawie re­agu­ją na biał­ko z mleku, utrud­nia­jąc tra­wie­nie.

Jajka z ziem­nia­ka­mi: Ziem­nia­ki za­wie­ra­ją szcza­wia­ny, które utrud­nia­ją łą­cze­nie się z wap­niem i że­la­zem za­war­ty­mi w jaj­kach. Nie­do­bór wap­nia grozi osła­bie­niem kości, a nie­do­bór że­la­za pro­wa­dzi do ane­mii.

Czer­wo­ne­go mięsa z czer­wo­nym winem: Czer­wo­ne mięso jest jed­nym z naj­cen­niej­szych źró­deł że­la­za. Z kolei sub­stan­cje za­war­te w winie ogra­ni­cza­ją wchła­nia­nie tego pier­wiast­ka w prze­wo­dzie po­kar­mo­wym. Brak że­la­za pro­wa­dzi do ane­mii.

 

Sieci społecznościowe

Tagi