Finanse osobiste: istota,cele i funkcje


Naszym głównym celem finansowym powinno być jak najszybsze osiągniecie swobody i niezależności finansowej, a jedyną sprawdzoną drogą do tego jest zgromadzenie i pomnożenie kapitału przy jednoczesnym utrzymaniu płynności finansowej. Żeby to osiągnąć, musimy postawić diagnozę stanu naszego posiadania i opracować receptę na osiągniecie stanu pożądanego, określonego w zdaniu, określonego w zdaniu poprzednim. 

Podejmowanie trafnych decyzji w dziedzinie finansów osobistych jest niemożliwe bez wiarygodnych informacji. Aby zatem móc prawidłowo kierować swoimi finansami, powinniśmy mieć podstawową wiedzę z zakresu rachunkowości, potrzebną do przeprowadzania pomiaru, rejestracji oraz analizy i raportowania zapisów rachunkowych.
Wydaje nam się, że rozumiemy to, ale dopiero dane systematycznie zapisywane w postaci liczb, według odpowiedniego układu (programu), pokażą nam, jak dzisiejsze decyzje mogą wpłynąć na naszą przyszłość poprzez uporządkowanie w zarządzaniu finansami. Dzięki zapisom możemy w pełni kontrolować nasze wpływy i wydatki oraz aktywa i pasywa.
Finanse osobiste stanowią uproszczone odzwierciedlenie finansów firmy, dlatego też ważną pomocą w podejmowaniu decyzji finansowych powinny być zestawienia finansowe (wzorowane na sprawozdaniach finansowych w przedsiębiorstwach), ukierunkowane na potrzeby decyzyjne i rozliczanie nas samych z zaplanowanych dochodów i wydatków.
Gospodarka rynkowa, rosnąca konkurencja na rynku pracy, wszechobecność banków i innych instytucji finansowych, inwestycje giełdowe drobnych posiadaczy i lokaty w funduszach wymagają minimum przygotowania w zakresie sprawozdawczości finansowej.
Wiedza o gospodarce i finansach nie może być tajemna i zastrzeżona dla wąskiego grona fachowców; przeciwnie, musi być wykorzystywana przez każdego racjonalnego konsumenta i potencjalnego indywidualnego inwestora.

Standardowe sprawozdanie finansowe to:
-rachunek zysków i strat,
-bilans,
-sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych.

Rachunek zysków i strat pokazuje nam listę wszystkich naszych przychodów i wydatków w jakimś okresie, np. miesiąca czy roku, a poprzez konfrontację przychodów z wydatkami pokazuje nam wynik tych operacji, tzn. zysk lub stratę w danym okresie. Informuje o rentowności naszego gospodarstwa domowego.
Aby móc ocenić stan majątkowy naszego gospodarstwa domowego i jego kondycję, które się ukształtowały w wyniku realizacji przychodów i dokonania wydatków, dodatkowo musimy sporządzić jego bilans.

Bilans powinien być drugim podstawowym zestawieniem finansowym sporządzanym przez gospodarstwo domowe. W bilansie zestawiamy stan aktywów i pasywów.

Aktywa to stan naszego majątku – to, co wkładamy do naszej kieszeni, a pasywa – to finansowania naszego majątku. Bilans pokazuje nam źródła kapitał i sposób, w jaki kapitał jest inwestowany.

Sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych pokazuje, czy nasze gospodarstwo domowe wytwarza gotówkę, czy ja wchłania poprzez nadmierną, nieprzemyślaną konsumpcję. Ujmuje ono wszystkie wpływy i rozchody środków pieniężnych. Określa wielkość wygospodarowanej nadwyżki finansowej (ang. cash flow), która została zainkasowana konkretnie w danym okresie w formie wpływów pieniężnych, oraz przeznaczenie tych wpływów na określone cele.

 

Źródło : Lipiński Marek, Organizowanie i planowanie własnych finansów,wyd. Helion, Gliwice 2009, str.15

Marek Lipiński

Autor

Wiodący w Polsce ekspert w dziedzinie finansów osobistych, doświadczony analityk finansowy i znawca rynków inwestycyjnych. Twórca unikalnego oprogramowania dla zarządzania prywatną zamożnością.

Popularny doradca, który zorganizował ponad 50 konferencji dla klientów indywidualnych na temat finansów osobistych i uznany szkoleniowiec dla branży finansowej, który przeszkolił ponad 1500 specjalistów z zakresu rozwiązań finansowych, doradztwa dla klientów i procesu sprzedaży.
Wykładowca wielu uczelni w Polsce.

Absolwent  Szkoły Głównej Handlowej na Wydziale Ekonomika Produkcji, ze specjalizacją Budownictwo i Inwestycje.

Miłośnik książek z dziedziny filozofii,medycyny i ekonomii. Człowiek, który lubi ludzi.

Wszystkie artykuły autora

Sieci społecznościowe

Tagi