Jaka ma być nasza orientacja? Jan Luter OSB

Cała nasza orientacja w tym życiu powinna być ciągle skierowana na Boga. Powinniśmy zabiegać o nasze zbawienie, bo jesteśmy stworzeni w Jezusie Chrystusie, dla dobrych czynów a nie do złych, bo Bóg już wcześniej, z góry przygotował je dla nas. Bóg jest bogaty w miłosierdzie i uprzedza nas swoją miłością: jeśli będziemy wdzięczni Bogu za Jego łaski i dary – to i z wiarą nie będziemy mieć problemu. Łaską bowiem jesteśmy zbawieni przez wiarę. A to pochodzi nie od was, lecz jest to dar Boga: nie z uczynków, aby się nikt nie chlubił. W Ewangelii św. Jana Jezus mówi nam bardzo jasno, że jeśli nie uwierzymy, że On, Chrystus Pan jest prawdziwym Zbawicielem świata, to pomrzemy w grzechach swoich.  Tak jeżeli nie uwierzycie, że Ja Jestem, pomrzecie w grzechach swoich.  Choć wiara jest łaską darmo daną – to jednak z naszej strony musi być praca i wysiłek wewnętrzny nad przemianą naszego serca, aby wobec Boga było ono ufne i proste na wzór dziecka.  Bóg żąda tak niewiele. Aby Jezus uzdrowił i uleczył nas z naszej niemocy duchowej – musimy wykonać jeden ruch – trzeba do Jezusa przyjść, bo kto prosi ten otrzymuje, a kto szuka ten znajduje.  Czas się wypełnił i bliskie jest Królestwo Boże. Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię.

 

Produkty Benedyktyńskie

Dlaczego wierzę

Boże, w Trójcy niepojętej, a tak bliski – Niebiosa są pełne Twojej chwały, cały okrąg ziemi pomieścić jej nie zdoła. Boże, pełnia Twej miłości miłosiernej rozlała się na świat cały i ukazała się nam w Jezusie Chrystusie – dawcy życia. On, Mocarz Potężny, Bóg w ludzkim ciele, przybył by zniweczyć zamysł diabła i jego pychę. Poranioną i sponiewieraną przez grzech całą ludzkość – jako owieczkę, wziął na Swe ramiona i zaniósł, aż na Kalwarię, by odkupić Jej grzechy. Siebie złożył na ofiarę jako Baranka całopalnego. Pokonał i zwyciężył śmierć, a otworzył nam Niebo. Jezu, jak Cię kocham za miłość Twą, ale o jedno Cię proszę: przymnóż mi wiary.

 

 

 

Źródlo: www.produktybenedyktynskie.com

Źródło: Jan Luter OSB, z serii Zamyślenia Mnicha Dlaczego wierzę, TYNIEC Wydawnictwo Benedyktynów, 2017r

Br. Jan Luter OSB

Autor

Br. Jan Luter OSB, w latach 1966-69 pracował w kopalni i uprawiał boks. Górnikom pomagał charytatywnie wyjść z nałogu alkoholowego.
Od roku 1969 jest mnichem benedyktyńskim w Tyńcu.
W latach 1985-2002 był szafarzem Opactwa. W 2010 przeżył swoistą przemianę duchową.

Owocem trwania przy Jezusie na wzgórzu Tynieckim jest obecna seria zamyśleń mnicha.


 

Wszystkie artykuły autora

Sieci społecznościowe

Tagi