Joga śmiechu

Tre­ne­rzy prze­ko­nu­ją, że śmiech na za­wo­ła­nie, ma tak samo zba­wien­ny wpływ na or­ga­nizm jak na­tu­ral­ny. Ten ro­dzaj jogi nie wy­ma­ga ani do­brej kon­dy­cji fi­zycz­nej, ani spe­cjal­ne­go przy­go­to­wa­nia. Na świe­cie jest już sześć ty­się­cy klu­bów, które ofe­ru­ją takie za­ję­cia. Idea wspól­ne­go śmia­nia się zdo­by­wa także coraz wię­cej zwo­len­ni­ków w Pol­sce. Warsz­ta­ty pro­wa­dzo­ne są już nie­mal są we wszyst­kich więk­szych mia­stach.

 

Sieci społecznościowe

Tagi