Lecznicze i upiększające właściwości imbiru

Imbir jest jedną z naj­star­szych ro­ślin lecz­ni­czych i przy­pra­wo­wych na świe­cie. Jego nie­zwy­kłe wła­ści­wo­ści ce­nio­ne są już od ponad 5 tys. lat.

Za­war­te w kłą­czu im­bi­ru olej­ki ete­rycz­ne oraz sub­stan­cje ży­wicz­ne spra­wia­ją, że jest on wy­ko­rzy­sty­wa­ny nie tylko w kuch­ni, ale rów­nież w me­dy­cy­nie na­tu­ral­nej i ko­sme­ty­ce. Po­znaj­cie jego naj­waż­niej­sze wła­ści­wo­ści.

Imbir w kuchni

Wy­ra­zi­sty aro­mat oraz pa­lą­cy smak im­bi­ru znane są m.​in. w kuch­ni chiń­skiej, afry­kań­skiej oraz in­dyj­skiej.

Ko­rzeń im­bi­ru neu­tra­li­zu­je "rybi za­pach", dla­te­go świet­nie spraw­dzi się jako przy­pra­wa do dań ryb­nych, zwłasz­cza w for­mie sushi i owo­ców morza.

Imbir do­sko­na­le kom­po­nu­je się rów­nież z kre­mo­wy­mi zu­pa­mi wa­rzyw­ny­mi, pasz­te­ta­mi i po­tra­wa­mi z tofu. Sto­so­wa­ny jest także jako do­da­tek do her­ba­ty i przy­pra­wa do kom­po­tów, pud­din­gów oraz wy­pie­ków.

Imbir w lecznictwie

Imbir to sku­tecz­ny śro­dek prze­ciw­dzia­ła­ją­cy nud­no­ściom, który jest po­wszech­nie sto­so­wa­ny w przy­pad­ku cho­ro­by lo­ko­mo­cyj­nej. Już nie­wiel­ka ilość kłą­cza im­bi­ru za­po­bie­ga nud­no­ściom pod­czas jazdy sa­mo­cho­dem. Jego dzia­ła­nie w tym za­kre­sie jest po­rów­ny­wal­ne z od­dzia­ły­wa­niem nie­któ­rych leków far­ma­ko­lo­gicz­nych. Wy­star­czy przy­jąć jeden pla­ste­rek im­bi­ru 20 minut przed pla­no­wa­ną po­dró­żą, by znacz­nie zmniej­szyć ry­zy­ko wy­stą­pie­nia mdło­ści. Kłą­cze ła­go­dzi także do­le­gli­wo­ści żo­łąd­ko­wo-je­li­to­we, re­gu­lu­je pracę wo­recz­ka żół­cio­we­go, za­po­bie­ga wzdę­ciom i dzia­ła roz­kur­czo­wo. Napar z im­bi­ru warto po­pi­jać po cięż­ko­straw­nych po­sił­kach. Napój spo­rzą­dza­my za­le­wa­jąc szklan­ką wrząt­ku czte­ry pla­ster­ki świe­że­go ob­ra­ne­go kłą­cza. Napar po­zo­sta­wia­my na 10 minut pod przy­kry­ciem. Imbir po­sia­da wła­ści­wo­ści an­ty­za­pal­ne i prze­ciw­za­krze­po­we, dzię­ki czemu dzia­ła po­dob­nie do aspi­ry­ny, zmniej­sza­jąc ry­zy­ko za­wa­łu serca, przy czym nie wy­wo­łu­je skut­ków ubocz­nych cha­rak­te­ry­stycz­nych dla leków far­ma­ko­lo­gicz­nych. Imbir jest sto­so­wa­ny wspo­ma­ga­ją­co w przy­pad­ku in­fek­cji gór­nych dróg od­de­cho­wych. Wy­ka­zu­je dzia­ła­nie prze­ciw­kasz­lo­we i od­ka­ża­ją­ce. Do­dat­ko­wo dzię­ki za­war­to­ści gin­ge­ro­li ni­we­lu­je dusz­no­ści to­wa­rzy­szą­ce cho­ro­bie. Jeśli czu­je­my, że do­pa­da nas prze­zię­bie­nie, warto wy­pró­bo­wać syrop im­bi­ro­wy, który roz­grze­wa, wzmac­nia i dzia­ła an­ty­sep­tycz­nie. Po­moc­ne może oka­zać się także cie­płe mleko z do­dat­kiem szczyp­ty sprosz­ko­wa­ne­go im­bi­ru i cy­na­mo­nu oraz ły­żecz­ki miodu. Prze­pis na syrop im­bi­ro­wy: go­tu­je­my przez 30 minut na nie­wiel­kim ogniu szklan­kę wody z do­dat­kiem, 2 ły­że­czek star­te­go kłą­cza im­bi­ru. Na­stęp­nie do­da­je­my pół szklan­ki cukru i go­tu­je­my, aż płyn na­bie­rze kon­sy­sten­cji sy­ro­pu. Sto­su­je­my 1-3 ły­żecz­ki sy­ro­pu im­bi­ro­we­go dzien­nie.

Imbir dla urody

Imbir to do­sko­na­ły skład­nik do­mo­wych ko­sme­ty­ków. Wzmac­nia włosy, oczysz­cza pory skór­ne i dzia­ła an­ty­bak­te­ryj­nie. Wspo­ma­ga walkę z cel­lu­li­tem oraz trą­dzi­kiem.

Imbirowa odżywka do włosów

Maskę im­bi­ro­wą na skórę głowy i włosy przy­go­to­wu­je­my mie­sza­jąc star­te kłą­cze im­bi­ru z dwie­ma łyż­ka­mi oliwy z oli­wek i so­kiem z po­ło­wy cy­try­ny. Od­żyw­kę wma­so­wu­je­my we włosy i za­wi­ja­my głowę w cie­pły, wil­got­ny ręcz­nik. Po 20 mi­nu­tach my­je­my włosy de­li­kat­nym szam­po­nem. Maska im­bi­ro­wa spra­wi, że czu­pry­na na­bie­rze pięk­ne­go po­ły­sku. Wzmoc­ni i zre­ge­ne­ru­je wy­su­szo­ne pasma.

Kuracja z imbirem na cellulit

Pół fi­li­żan­ki oliwy z oli­wek mie­sza­my z dwie­ma łyż­ka­mi fusów ka­wo­wych, ły­żecz­ką star­te­go kłą­cza im­bi­ru i ły­żecz­ką cy­na­mo­nu. Tak przy­go­to­wa­ny ole­jek wma­su­je­my ener­gicz­nie w uda, po­ślad­ki oraz brzuch. Owi­ja­my ciało folią i cie­płym kocem. Po 10 mi­nu­tach bie­rze­my prysz­nic. Ku­ra­cja wy­raź­nie wy­gła­dza i ujędr­nia skórę.

Przeciwwskazania do stosowania imbiru

Im­bi­ru nie po­win­ny sto­so­wać ko­bie­ty w ciąży, kar­mią­ce i cho­rzy na cho­ro­by ukła­du po­kar­mo­we­go (np. wrzo­dy).

Imbir przyj­mo­wa­ny w zbyt du­żych ilo­ściach może być przy­czy­ną po­draż­nie­nia jamy ust­nej, zgagi oraz roz­stro­ju żo­łąd­ka

 

Autorka  Patrycja Bydlińska.

 

Sieci społecznościowe

Tagi