Mieszkanie w pobliżu terenów zielonych ma pozytywny wpływ na samopoczucie

Miesz­ka­nie w po­bli­żu te­re­nów zie­lo­nych spra­wia, że lu­dzie są bar­dziej za­do­wo­le­ni z życia - wy­ni­ka z badań prze­pro­wa­dzo­nych przez na­ukow­ców z bry­tyj­skie­go Uni­wer­sy­te­tu w Exe­ter. O spra­wie in­for­mu­je BBC.

We­dług na­ukow­ców, prze­pro­wadz­ka w oko­li­ce te­re­nów zie­lo­nych ma po­zy­tyw­ny wpływ na ich sa­mo­po­czu­cie. Co ważne, ta zmia­na, w prze­ci­wień­stwie do np. osią­ga­nych dóbr ma­te­rial­nych, ma cha­rak­ter trwa­ły. Au­to­rzy wska­za­li do­dat­ko­wo, że do­stęp do par­ków miej­skich jest ko­rzyst­ny dla zdro­wia.

Jeden ze współ­au­to­rów ba­da­nia, Ma­thew White z Uni­wer­sy­te­tu w Exe­ter, wy­ja­śnia rów­nież, że lu­dzie ży­ją­cy w oko­li­cy te­re­nów zie­lo­nych wy­ka­zu­ją mniej ob­ja­wów de­pre­sji i lęków. - Jest wiele po­wo­dów, dzię­ki któ­rym lu­dzie stają się szczę­śliw­si: awans w pracy, pod­wyż­ka czy mał­żeń­stwo. Kło­pot w tym przy­pad­ku po­ja­wia się po około pół roku - wra­ca­ją bo­wiem do swo­ich pier­wot­nych war­to­ści, a takie zmia­ny nie czy­nią ich szczę­śli­wy­mi w dłuż­szej per­spek­ty­wie - oce­nia w roz­mo­wie z BBC.

We­dług White'a, naj­waż­niej­szym celem na­ukow­ców było wła­śnie wy­ja­śnie­nie, czy miesz­ka­nie w po­bli­żu te­re­nów zie­lo­nych ma trwa­ły wpływ na sa­mo­po­czu­cie ludzi. Jak się oka­zu­je, ma. - Ist­nie­ją do­wo­dy, że tacy lu­dzie mniej się stre­su­ją i le­piej się ko­mu­ni­ku­ją - prze­ko­nu­je.

- Nie twier­dzę, że jest to "ma­gicz­na pi­guł­ka", która leczy wszyst­kie pro­ble­my, jed­nak może być waż­nym czyn­ni­kiem po­ma­ga­ją­cym po­dej­mo­wać roz­sąd­ne de­cy­zje - oce­nia White.

Ba­da­nie zo­sta­ło prze­pro­wa­dzo­ne na gru­pie około 10 ty­się­cy osób. Pla­nu­ją już ko­lej­ny etap swo­jej pracy.

 

Opracowanie Onet.pl na podstawie:BBC

 

 

Sieci społecznościowe

Tagi