Mydła antybakteryjne mogą szkodzić zdrowiu

An­ty­bak­te­ryj­ne skład­ni­ki mydeł i in­nych środ­ków czy­sto­ści mogą stwa­rzać ry­zy­ko dla zdro­wia – ostrze­gła ame­ry­kań­ska Food and Drug Ad­mi­ni­stra­tion (FDA). In­for­mu­je o tym ser­wis BBC News/He­alth.

"Nowe dane su­ge­ru­ją, że ry­zy­ko zwią­za­ne z co­dzien­nym, dłu­go­trwa­łym sto­so­wa­niem mydeł an­ty­bak­te­ryj­nych może prze­wa­żać nad ko­rzy­ścia­mi" – na­pi­sa­ła w oświad­cze­niu Col­le­en Ro­gers, mi­kro­bio­log z FDA.

Naj­now­sze ba­da­nia wska­zu­ją, że nie­któ­re skład­ni­ki tego ro­dza­ju pro­duk­tów – na przy­kład tri­klo­san, bę­dą­cy skład­ni­kiem mydeł w pły­nie oraz tri­klo­kar­ban (mydła w ko­st­ce) – mogą przy­czy­niać się do roz­wo­ju an­ty­bio­ty­ko­opor­no­ści bak­te­rii, a także za­bu­rzać rów­no­wa­gę hor­mo­nal­ną u zwie­rząt (nie ma jesz­cze da­nych do­ty­czą­cych ta­kie­go dzia­ła­nia u ludzi).

W USA sprze­da­wa­nych jest około 2000 ro­dza­jów mydeł i in­nych środ­ków czy­sto­ści, a 93 proc. mydeł w for­mie płyn­nej za­wie­ra tri­klo­san – in­for­mu­je agen­cja Reu­ters.

Ze wzglę­du na po­wszech­ne sto­so­wa­nie tego ro­dza­ju pro­duk­tów, FDA pro­po­nu­je wpro­wa­dze­nie re­gu­la­cji, na­kła­da­ją­cych na wy­twór­ców an­ty­bak­te­ryj­nych środ­ków czy­sto­ści obo­wią­zek udo­wod­nie­nia, że są one bez­piecz­ne i za­po­bie­ga­ją za­ka­że­niom sku­tecz­niej niż zwy­kła woda z my­dłem. Re­gu­la­cje nie do­ty­czy­ły­by środ­ków od od­ka­ża­nia rąk na bazie al­ko­ho­lu ani środ­ków sto­so­wa­nych w opie­ce zdro­wot­nej.

Do końca 2014 roku pro­du­cen­ci mydeł an­ty­bak­te­ryj­nych mają przed­ło­żyć wia­ry­god­ne dane do­ty­czą­ce bez­pie­czeń­stwa i efek­tyw­no­ści ich pro­duk­tów. Fi­na­li­za­cja re­gu­la­cji ma na­stą­pić w roku 2016.

Jeśli nie uda się udo­wod­nić, że sto­so­wa­nie an­ty­bak­te­ryj­nych środ­ków czy­sto­ści przy­no­si użyt­kow­ni­kom po­ży­tek uza­sad­nia­ją­cy po­ten­cjal­ne ry­zy­ko, ich skład lub opis na ety­kie­cie bę­dzie mu­siał zo­stać zmie­nio­ny, aby mogły po­zo­stać na rynku.

 

Źródło: PAP

 

Sieci społecznościowe

Tagi