Niedoceniane buraki

Można je kupić przez cały rok i wykrzy­stać ich do­bro­czyn­ne wła­ściwo­ści. Nie­ste­ty, bu­ra­ki na­le­żą do naj­mniej do­ce­nia­nych wa­rzyw w na­szej kuch­ni, a prze­cież to praw­dzi­we bo­gac­two kwasu fo­lio­we­go, po­ta­su, ma­gne­zu, cynku i wi­ta­mi­ny C.

Bu­ra­ki są na li­ście dzie­się­ciu naj­zdrow­szych wa­rzyw, obok bruk­sel­ki i fa­sol­ki szpa­ra­go­wej. Po­tra­wy z bu­ra­ków są za­le­ca­ne w le­cze­niu ane­mii, prze­zię­bień, grypy, za­pa­le­nia ner­wów i wą­tro­by. Re­gu­lar­nie pity sok z bu­ra­ków ob­ni­ża ci­śnie­nie tęt­ni­cze krwi. Wa­rzy­wa te za­wie­ra­ją także związ­ki po­dob­ne do es­tro­ge­nów. Le­ka­rze pod­kre­śla­ją, że po­win­ny być je­dzo­ne zwłasz­cza w okre­sach spad­ku od­por­no­ści oraz wzmo­żo­ne­go wy­sił­ku fi­zycz­ne­go lub psy­chicz­ne­go.

Bu­ra­ki w kuch­ni to nie tylko barszcz czer­wo­ny i nie­śmier­tel­ny do­da­tek do mie­lo­ne­go - bu­racz­ki za­sma­ża­ne. Świet­ną po­tra­wą jest zupa krem, z która po­mo­że zwal­czyć zgagę i kwasy w żo­łąd­ku. Cie­ka­wym spo­so­bem na prze­ła­ma­nie smaku jest po­da­nie jej z do­dat­kiem kwa­śnej śmie­ta­ny i... pra­żo­ny­mi mig­da­ła­mi.

Śmie­ta­na i burak two­rzą pysz­ny duet także w przy­pad­ku bu­ra­cza­nych pla­cusz­ków, które przy­rzą­dza się po­dob­nie jak plac­ki ziem­nia­cza­ne z tym, że z do­dat­kiem do star­tej masy czosn­ku za­miast ce­bu­li i np. po­sie­ka­nej ru­ko­li.

Jako przy­staw­ka spraw­dzą się tar­tin­ki z bu­ra­ka z kozim serem, bu­ra­ki za­sma­ża­ne z po­ma­rań­czą, mus bu­ra­cza­no-se­le­ro­wy i car­pac­cio z bu­ra­ka. Ozdo­bą i do­peł­nie­niem dania głów­ne­go może być pure z bu­ra­ków i ja­błek lub gęsty, czer­wo­ny bu­ra­cza­ny sos, w któ­rym przy­rzą­dza­ny bę­dzie kur­czak. Tak przy­rzą­dzo­ne mięso po­da­ne na ta­le­rzu bę­dzie miało cie­ka­wą ró­żo­wą barwę. Cie­ka­wym po­łą­cze­niem sma­ków jest także łosoś ma­ry­no­wa­ny w bu­ra­kach.

Zdzi­wi się ten, kto nie wy­obra­ża sobie bu­racz­ków, jako... de­se­ru. Słod­ki smak wa­rzy­wa spra­wia, że i w tej for­mie się spraw­dza np. przy­go­to­wa­na z bu­ra­ków chał­wa z do­dat­kiem wa­ni­lii i ba­ka­lii.

 

 

 

 

 

 

 

 

Źródło: www.portal.abczdrowie.pl

l

 

Sieci społecznościowe

Tagi