Obligacje- Co? Gdzie? Jak?

Pewnie zastanawiasz się, po co masz inwestować w obligacje, jeżeli masz do dyspozycji lokaty na rachunku oszczędnościowym. Zanim podejmiesz decyzję, proponuję, żebyś się zastanowił, czym jest obligacja.

Czy pożyczałeś kiedyś pieniądze w banku, żeby kupić np. samochód? Jeżeli tak, tzn. że zaciągnąłeś dług. Spłacając dług, byłeś zobowiązany spłacić kapitał plus odsetki od pozyskanego kapitału. Bank otrzymał stały strumień przychodów w postaci odsetek, a Ty kapitał na zakup samochodu.

Ten sam mechanizm działa w przypadku przedsiębiorstw i władz administracyjnych, potrzebujących środków na sfinansowanie inwestycji. Przedsiębiorstwa lub władze zadłużają się, emitując długoterminowe papiery wartościowe. Otrzymany w zamian za wyemitowane (i sprzedane) obligacje kapitał pozwala realizować cele inwestycyjne. Po stronie przedsiębiorstwa lub władz powstaje zobowiązanie spłaty kapitału i odsetek.

Rozdział ten wprowadza pojęcie długu w kontekście rynku kapitałowego. Omawia charakterystykę rynku obligacji, mechanizmy zakupu oraz zalety i wady inwestowania w ten rodzaj papierów wartościowych.

Co to jest obligacja?

Jest ona papierem wartościowym potwierdzającym pożyczenie przez emitenta określonych środków pieniężnych od inwestorów (obligatariuszy). Emitent zobowiązuje się zwrócić pożyczkę po określonym okresie wraz z odsetkami. Emitentem może być Skarb Państwa, Narodowy Bank Polski, gminy, podmioty prawne prowadzące działalność gospodarczą.

Jakie obligacje możesz nabyć?

W Polsce dostępne są w sprzedaży obligacje skarbowe:
- 2-letnie, cena emisyjna jednej obligacji: 100 zł, oprocentowanie stałe: 5,5% w skali roku, roczna kapitalizacja odsetek.

- 3-letnie, cena emisyjna jednej obligacji: 100 zł, oprocentowanie zmienne: 4,95% (w pierwszym okresie odsetkowym), aktualizowane co 6 miesięcy na podstawie wskaźnika WIBOR 6M, wypłata odsetek co pół roku.

- 4-letnie, cena emisyjna jednej obligacji: 100 zł, oprocentowanie zmienne: 6,25% (w pierwszym okresie odsetkowym), wypłata odsetek co roku. Stopa procentowa dla danego okresu (według listu emisyjnego) jest obliczana na podstawie stopy wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych przyjmowanej dla 12 miesięcy i ogłaszanej przez prezesa GUS oraz powiększonej o marżę zawartą w tymże liście emisyjnym.

- 10-letnie, cena emisyjna jednej obligacji: 100 zł, oprocentowanie zmienne: 6,25 z roczną kapitalizacją odsetek. Zmienne oprocentowanie obligacji uzależnione jest od wskaźnika inflacji i stanowi w danym roku sumę stopy inflacji za 12 miesięcy poprzedzających dany okres oraz ustalonej marży odsetkowej.

Obligacje korporacyjne są emitowane przez przedsiębiorstwa, funkcjonują jak obligacje skarbowe. Oferują wyższą stopę procentową niż obligacje skarbowe, ponieważ uważane są za bardziej ryzykowne.

Dla Ciebie jako inwestora ważnym kryterium przy rozpatrywaniu inwestycji w obligacje będzie sposób i wielkość naliczania odsetek, terminy wykupu oraz ryzyko.

Jakie obligacje wybrać? Czy o stałym oprocentowaniu, czy o zmiennym oprocentowaniu, a może zerokuponowe? Jeśli dokonałeś wyboru i kupiłeś obligacje o stałym oprocentowaniu, to wiesz, że otrzymasz stałą stopę odsetek przez cały okres istnienia obligacji. Czy przy takiej inwestycji istnieje ryzyko? Tak, istnieje ryzyko związane ze stopą procentową oraz ze zdolnością kredytową dłużnika (emitenta). Stracisz, gdy stopy procentowe wzrosną, ponieważ wartość Twoich obligacji zmniejszy się. Inwestorzy w tym czasie oczekują konkurencyjnego dochodu. Jeżeli chodzi o zdolność kredytową dłużników, to inwestycja w obligacje skarbowe praktycznie pozbawiona jest ryzyka. Państwo raczej nie zbankrutuje. W najgorszym przypadku wydrukuje pieniądze. Inwestycja w obligacje przedsiębiorstwa niesie ze sobą większe ryzyko niewypłacalności, gdyż przedsiębiorstwo może stracić płynność finansową i nie spłacić zaciągniętych zobowiązań.

W przypadku gdy będziesz spodziewał się wzrostu inflacji, zainwestuj w obligacje o zmiennym oprocentowaniu, ponieważ oprocentowanie tych obligacji zmienia się wraz ze zmianami krótkoterminowych stóp procentowych.
Ciekawą formą inwestycji jest inwestycja w obligacje zerokuponowe — odsetki są wypłacane w momencie wykupu obligacji, sprzedawanych z dyskontem, tj. z ceną niższą od ich wartości nominalnej. Zaletą tych obligacji jest to, że oprocentowanie nabywca otrzymuje od razu.


Gdzie można nabyć obligacje?
Obligacje można nabyć w biurach maklerskich oraz za pośrednictwem banków komercyjnych. Obligacje skarbowe można kupić bezpośrednio od emitenta za pośrednictwem oddziałów PKO Banku Polskiego S.A. oraz za pośrednictwem internetu: www.zakup.obligacjeskarbowe.pl

Jeśli chcesz dokonywać inwestycji w obligacje podmiotów notowanych na giełdzie, powinieneś zdecydować, przez które biuro maklerskie będziesz składał zlecenia giełdowe, i tam uruchomić rachunek maklerski.

 

Źródło: Lipiński Marek, Finanse osobiste. Świadome zarządzanie własnym portfelem, wyd.Helion 2008.

Sieci społecznościowe

Tagi