Olej rzepakowy obniża poziom glukozy we krwi

Olej rze­pa­ko­wy po­ma­ga kon­tro­lo­wać gli­ke­mię u osób cier­pią­cych na cu­krzy­cę typu 2. – in­for­mu­ją ka­na­dyj­scy na­ukow­cy na ła­mach pisma "Dia­be­tes Care".

W ba­da­niach prze­pro­wa­dzo­nych na uni­wer­sy­te­cie w To­ron­to wzię­ło udział 141 dia­be­ty­ków, któ­rzy przyj­mo­wa­li leki ob­ni­ża­ją­ce po­ziom glu­ko­zy we krwi. Żaden z ba­da­nych nie palił, nie nad­uży­wał al­ko­ho­lu ani nie miał zdia­gno­zo­wa­nych cho­rób serca, zaburzeń pracy wątroby czy no­wo­two­ru.

Ba­da­nych przy­dzie­lo­no lo­so­wo do dwóch grup. Pierw­sza spo­ży­wa­ła każ­de­go dnia 4,5 krom­ki chle­ba peł­no­ziar­ni­ste­go wzbo­ga­co­ne­go ole­jem rze­pa­ko­wym. Osoby te po­pro­szo­no, by pod­czas okre­su ob­ser­wa­cji wy­bie­ra­ły pro­duk­ty o ni­skim in­dek­sie gli­ke­micz­nym. Druga grupa co­dzien­nie kon­su­mo­wa­ła 7,5 krom­ki (ekwi­wa­lent ka­lo­rycz­ny) chle­ba peł­no­ziar­ni­ste­go bez do­dat­ku oleju rze­pa­ko­we­go oraz uni­ka­ła pro­duk­tów z bia­łej mąki.

Po upły­wie trzech mie­się­cy w obu gru­pach od­no­to­wa­no spa­dek po­zio­mu glu­ko­zy we krwi, przy czym był on 1,5-krot­nie więk­szy w przy­pad­ku osób spo­ży­wa­ją­cych chleb wzbo­ga­co­ny ole­jem rze­pa­ko­wym. Na zmia­nie diety w naj­więk­szym stop­niu sko­rzy­sta­li pa­cjen­ci, któ­rzy naj­bar­dziej tego po­trze­bo­wa­li, tj. osoby o więk­szym ob­wo­dzie w talii i z nad­ci­śnie­niem.

 

Źró­dła: "Dia­be­tes Care" / PAP

Sieci społecznościowe

Tagi