Polacy nie czytają etykiet. Najważniejsza jest cena

Po­la­cy nie czy­ta­ją ety­kiet, a jeśli nawet zda­rzy im się rzu­cić na nie okiem, nie ro­zu­mie­ją prze­czy­ta­nych in­for­ma­cji. Kon­su­men­ci nie wie­dzą też, na co zwra­cać uwagę i jak wy­bie­rać war­to­ścio­we pro­duk­ty. Głów­nym kry­te­rium wy­bo­ru jest niska cena, atrak­cyj­ne opa­ko­wa­nie i przy­wią­za­nie do marki.

Je­że­li na za­ku­py przy­je­cha­li­śmy sa­mo­cho­dem, mo­że­my kupić więk­sze opa­ko­wa­nia, je­że­li przy­szli­śmy na pie­cho­tę, wy­bie­ra­my mniej­sze. Na­stęp­nie pa­trzy­my na ulu­bio­ne marki i cenę. Jest ona bar­dzo ważna, bo kon­su­ment, który stoi przed półką, kil­ku­krot­nie ją spraw­dza – mówi dr Anna Obor­ska.

 

Źródło: Newseria Lifestyle

 

Sieci społecznościowe

Tagi