Pomidory - kiedyś uznanze za trujące, dziś zaskakują właściwościami zdrowotnymi

Po­mi­do­ry, jesz­cze 200 lat temu uwa­ża­ne za ro­śli­ny tru­ją­ce, obec­nie coraz czę­ściej przy­cią­ga­ją uwagę na­ukow­ców ze wzglę­du na swoje wła­ści­wo­ści zdro­wot­ne – in­for­mu­je por­tal Me­di­cal News Today.

Po­mi­dor (Ly­co­per­si­con Mill.), ro­śli­na z ro­dzi­ny psian­ko­wa­tych, po­cząt­ko­wo był trak­to­wa­ny w Ame­ry­ce Po­łu­dni­wej (skąd sie wy­wo­dzi) z dużą ostroż­no­ścią (za­li­cza­no ją nawet do ga­tun­ków tru­ją­cych). Jed­nak wraz z upły­wem czasu wszyst­ko ule­gło zmia­nie. Po­mi­dor zy­skał po­pu­lar­ność na całym świe­cie i obec­nie sta­no­wi jedno z naj­bar­dziej ce­nio­nych wa­rzyw za­rów­no wśród kon­su­men­tów, jak i na­ukow­ców.

Za­li­cza się go do grupy żyw­no­ści funk­cjo­nal­nej, czyli ta­kiej, która oprócz do­star­cza­nia pod­sta­wo­wych skład­ni­ków od­żyw­czych, za­pew­nia or­ga­ni­zmo­wi ko­rzy­ści zdro­wot­ne.

Z badań wy­ni­ka, że po­mi­dor, dzię­ki za­war­to­ści kwasu li­po­no­we­go (ALA), wpły­wa na po­pra­wę me­ta­bo­li­zmu, po­ma­ga kon­tro­lo­wać po­ziom cukru we krwi, sprzy­ja roz­sze­rza­niu na­czyń krwio­no­śnych i chro­ni przed wy­stę­po­wa­niem re­ti­no­pa­tii cu­krzy­co­wej.

Jed­nym z pod­sta­wo­wych skład­ni­ków wa­rzy­wa jest także li­ko­pen – or­ga­nicz­ny zwią­zek che­micz­ny z grupy ka­ro­te­nów, za­li­cza­ny do an­ty­ok­sy­dan­tów. To wła­śnie on na­da­je po­mi­do­ro­wi czer­wo­ny kolor, a po­nad­to, po­dob­nie jak wi­ta­mi­na C, po­ma­ga zwal­czać wolne rod­ni­ki.

Nie bez zna­cze­nia po­zo­sta­je rów­nież cho­li­na. Sub­stan­cja ta wspo­ma­ga u czło­wie­ka pro­ce­sy snu, kur­cze­nia się mię­śni, nauki i pa­mię­ci. Od­po­wia­da m.​in. za pra­wi­dło­wą bu­do­wę błon ko­mór­ko­wych, prze­ka­zy­wa­nie im­pul­sów ner­wo­wych, ab­sorp­cję tłusz­czy oraz ob­ni­ża stan za­pal­ny or­ga­ni­zmu.

Wielu ba­da­czy pod­kre­śla istot­ny zwią­zek mię­dzy kon­sump­cją po­mi­do­rów a zmniej­sze­niem ry­zy­ka za­cho­ro­wa­nia na raka, w tym raka pro­sta­ty, od­by­tu, płuc, żo­łąd­ka czy pier­si.

Wy­so­ka za­war­tość po­ta­su, błon­ni­ka i in­nych wspo­mnia­nych wyżej skład­ni­ków (cho­li­na, wi­ta­mi­na C) za­po­bie­ga wy­stę­po­wa­niu cho­rób ukła­du krą­że­nia, za­wa­łów i wy­le­wów, a w do­dat­ku po­zwa­la za­cho­wać od­po­wied­nią masę mię­śnio­wą, gę­stość kości i unik­nąć po­wsta­wa­nia ka­mie­ni ner­ko­wych.

Po­mi­do­ry są za­le­ca­ne także ko­bie­tom w ciąży oraz lu­dziom ze skłon­no­ścia­mi de­pre­syj­ny­mi ze wzglę­du na obec­ność kwasu fo­lio­we­go.

Jed­nak nie­któ­re osoby po­win­ny za­cho­wać ostroż­ność przy spo­ży­wa­niu tego wa­rzy­wa, szcze­gól­nie te przyj­mu­ją­ce leki w po­sta­ci be­ta-blo­ke­rów i cier­pią­ce na cho­ro­bę re­fluk­so­wą prze­ły­ku. Radzi się po­nad­to wy­bie­ra­nie po­mi­do­rów z upraw eko­lo­gicz­nych.

 

Źródło: onet.pl

 

Sieci społecznościowe

Tagi