Przywództwo a pokora o. Włodzimierz Zatorski OSB

Temat w tej postaci bardzo syntetycznie i w sposób pełny ujął w swojej wypowiedzi Pan Jezus w Ewangelii, odpowiadając na prośbę dwóch swoich uczniów Jakuba i Jana o najwyższe miejsca przy Nim w królestwie Bożym. Oto cała scena:

20 Wtedy podeszła do Niego matka synów Zebedeusza ze swoimi synami i oddając Mu pokłon, o coś Go prosiła. 21 On ją zapytał: «Czego pragniesz?» Rzekła Mu: «Powiedz, żeby ci dwaj moi synowie zasiedli w Twoim królestwie jeden po prawej, a drugi po lewej Twej stronie». 22 Odpowiadając Jezus rzekł: «Nie wiecie, o co prosicie. Czy możecie pić kielich, który Ja mam pić?» Odpowiedzieli Mu: «Możemy». 23 On rzekł do nich: «Kielich mój pić będziecie. Nie do Mnie jednak należy dać miejsce po mojej stronie prawej i lewej, ale dostanie się ono tym, dla których mój Ojciec je przygotował». 24 Gdy dziesięciu pozostałych to usłyszało, oburzyli się na tych dwóch braci. 25 A Jezus przywołał ich do siebie i rzekł: «Wiecie, że władcy narodów uciskają je, a wielcy dają im odczuć swą władzę. 26 Nie tak będzie u was. Lecz kto by między wami chciał stać się wielkim, niech będzie waszym sługą. 27 A kto by chciał być pierwszym między wami, niech będzie niewolnikiem waszym, 28 na wzór Syna Człowieczego, który nie przyszedł, aby Mu służono, lecz aby służyć i dać swoje życie na okup za wielu» (Mt 20,20−28).

W nieco skróconej formie ten sam temat jest obecny w Ewangelii wg św. Marka (9,33−35) i Łukasza (22,24−27). A w Ewangelii św. Jana odnajdujemy scenę, w której Pan Jezus obmył swoim uczniom nogi, czyli wykonał posługę niewolnika. Na koniec tej sceny powiedział do nich:

Czy rozumiecie, co wam uczyniłem? 13 Wy Mnie nazywacie „Nauczycielem” i „Panem”, i dobrze mówicie, bo nim jestem.14 Jeżeli więc Ja, Pan i Nauczyciel, umyłem wam nogi, to i wyście powinni sobie nawzajem umywać nogi. 15 Dałem wam bowiem przykład, abyście i wy tak czynili, jak Ja wam uczyniłem.16 Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam: Sługa nie jest większy od swego pana ani wysłannik od tego, który go posłał. 17 Wiedząc to, będziecie błogosławieni, gdy według tego czynić będziecie (J 13,12−17).

Pokora przywódcy ma zatem zapewnione błogosławieństwo. Nie jest to jedynie nauka Ewangelii, ale znajdujemy podobne teksty w Starym Testamencie. W Księdze Mądrości Syracha czytamy:

17 Synu, z łagodnością prowadź swe sprawy, a każdy, kto jest prawy, będzie cię miłował. 18 Im większy jesteś, tym bardziej się uniżaj, a znajdziesz łaskę u Pana. 20 Wielka jest bowiem potęga Pana i przez pokornych bywa chwalony (Syr 3,17−20).

A w Księdze Przysłów mamy sentencję o podobnej treści:

23 Człowieka poniża jego pycha, pokorny zdobędzie uznanie (Prz 29,23).

33 Bo jaźń Pańska jest szkołą mądrości, pokora poprzedza sławę (Prz 15,33).

Podobnie w psalmach:

Prawdziwie, Pan jest wzniosły i patrzy łaskawie na pokornego, pyszałka zaś dostrzega z daleka (Ps 138,6).

Szczególne znaczenie dla tematu pokory i przywództwa ma hymn Maryi „Wielbi dusza moja Pana”, czyli Magnificat. Wyraża on między innymi finalne zwycięstwo pokory nad pychą i arogancją władzy:

46 Wielbi dusza moja Pana
47 i raduje się duch mój w Bogu, Zbawicielu moim.
48 Bo wejrzał na uniżenie swojej Służebnicy.
Oto bowiem odtąd błogosławić mnie będą wszystkie pokolenia,
49 Gdyż wielkie rzeczy uczynił mi Wszechmocny,
a Jego imię jest święte.
50 Jego miłosierdzie z pokolenia na pokolenie
nad tymi, którzy się Go boją.
51 Okazał moc swego ramienia,
rozproszył pyszniących się zamysłami serc swoich.
52 Strącił władców z tronu,
a wywyższył pokornych.
53 Głodnych nasycił dobrami,
a bogatych z niczym odprawił.
54 Ujął się za swoim sługą, Izraelem,
pomny na swe miłosierdzie,
55 Jak obiecał naszym ojcom,
Abrahamowi i jego potomstwu na wieki (Łk 1,46−55).

Pokora przywódcy jest według Biblii mądrością życia przynoszącą błogosławieństwo. Można się zastanowić, na ile jest to jedynie perspektywa religijna i wynika z wiary oraz zasad religijnych? Może pokora jest jedynie pobożnym życzeniem wynikającym z przykazania miłości?

Zanim postaramy się podjąć te pytania, trzeba wpierw przyjrzeć się temu, kim jest przywódca i o co chodzi w jego funkcji oraz temu, czym jest, a czym nie jest pokora

Sieci społecznościowe

Tagi