Rzeżucha - prawdziwa skarbnica witamin

Rze­żu­cha to tra­dy­cyj­ny wiel­ka­noc­ny sym­bol wi­tal­no­ści i od­ra­dza­ją­ce­go się życia. Ta zie­lo­na de­ko­ra­cja świą­tecz­ne­go stołu to rów­nież praw­dzi­wa skarb­ni­ca wi­ta­min. Dla­te­go się­gaj­my po te zie­lo­ne kieł­ki nie tylko od świę­ta. Rze­żu­cha sta­no­wi do­sko­na­łą por­cję wi­ta­min i mi­ne­ra­łów, któ­rych tak czę­sto bra­ku­je nam na prze­ło­mie zimy i wio­sny, czyli w okre­sie ob­ni­żo­nej od­por­no­ści or­ga­ni­zmu, jak rów­nież pod­czas cho­ro­by czy re­kon­wa­le­scen­cji.

War­tość od­żyw­cza rze­żu­chy

Rze­żu­cha to praw­dzi­we bo­gac­two wi­ta­min A, C i K. W jej kieł­kach znaj­dzie­my rów­nież wi­ta­mi­nę E oraz wi­ta­mi­ny z grupy B, a także sze­reg skład­ni­ków mi­ne­ral­nych ta­kich jak man­gan, potas, ma­gnez, miedź, fos­for, wapń, że­la­zo i siar­ka.

Rze­żu­cha dla zdro­wia i urody

Rze­żu­cha wzmac­nia or­ga­nizm i dzia­ła an­ty­bak­te­ryj­nie. Zmniej­sza ry­zy­ko roz­wo­ju cho­rób ukła­du od­de­cho­we­go, dla­te­go warto włą­czyć ją do diety w przy­pad­ku osób cier­pią­cych na astmę oraz czę­ste in­fek­cje. Kieł­ki rze­żu­chy wpły­wa­ją ko­rzyst­nie nie tylko na sys­tem od­por­no­ścio­wy i od­de­cho­wy, ale rów­nież na układ krwio­no­śny, gdyż ob­ni­ża­ją ci­śnie­nie krwi oraz wzmac­nia­ją na­czy­nia krwio­no­śne. Ze wzglę­du na wła­ści­wo­ści an­ty­ok­sy­da­cyj­ne rze­żu­cha pełni istot­ną rolę w pro­fi­lak­ty­ce cho­rób no­wo­two­ro­wych (czy­taj: dieta w cho­ro­bach no­wo­two­ro­wych). Zie­lo­ne kieł­ki po­bu­dza­ją ape­tyt, uspraw­nia­ją tra­wie­nie i wspo­ma­ga­ją pracę trzust­ki, stąd warto sto­so­wać je jako do­da­tek do tłu­stych i cięż­ko­straw­nych dań. Spo­ży­wa­nie rze­żu­chy jest wska­za­ne w przy­pad­ku osób cier­pią­cych na reu­ma­tyzm, czę­ste in­fek­cje dróg mo­czo­wych oraz pro­ble­my skór­ne, takie jak trą­dzik i nad­mier­ne prze­tłusz­cza­nie się skóry.

Rze­żu­cha sto­so­wa­na jest także w ko­sme­to­lo­gii. Wy­ciąg z rze­żu­chy zna­lazł bo­wiem za­sto­so­wa­nie w pre­pa­ra­tach roz­ja­śnia­ją­cych prze­bar­wie­nia i za­po­bie­ga­ją­cych po­wsta­wa­niu no­wych.

Upra­wa rze­żu­chy

Rze­żu­cha jest wy­jąt­ko­wo łatwa w upra­wie. Wy­star­czy roz­sy­pać na­sio­na na na­są­czo­nej wodą gazie lub wacie. Mo­że­my rów­nież wy­siać rze­żu­chę wprost do ziemi. Mi­secz­kę, bądź do­nicz­kę usta­wia­my w na­sło­necz­nio­nym i cie­płym miej­scu. Na­le­ży za­dbać o to, by pod­ło­że było stale wil­got­ne. Po 5-6 dniach od wy­sie­wu na­sion rze­żu­cha osią­gnie 5-6 cm wy­so­ko­ści i bę­dzie go­to­wa do spo­ży­cia.

Rze­żu­cha w kuch­ni

Do­da­tek rze­żu­chy spra­wi, że nasze dania staną się smacz­niej­sze i zdrow­sze, a także będą pre­zen­to­wa­ły się bar­dziej ape­tycz­nie. Pełna aro­ma­tów rze­żu­cha to do­sko­na­łe uroz­ma­ice­nie masła, dań z jajek, sosów, sa­ła­tek, ka­na­pek i serów.

 

Pa­try­cja By­dliń­ska

 

Sieci społecznościowe

Tagi