Siedzący tryb sprzyja zachorowaniu na raka okrężnicy, macicy i płuc

Sie­dzą­cy tryb życia sprzy­ja wy­stą­pie­niu raka okręż­ni­cy, ma­ci­cy i płuc – ostrze­ga­ją na­ukow­cy z Uni­wer­sy­te­tu Re­gens­burg. Ich zda­niem praw­do­po­do­bień­stwo no­wo­two­ru nie ma­le­je, gdy upra­wia­my sport. Wy­ni­ki badań nie­miec­kich uczo­nych przed­sta­wio­no na ła­mach "Jo­ur­nal of the Na­tio­nal Can­cer In­sti­tu­te".

Me­ta­ana­li­za prze­pro­wa­dzo­na przez ba­da­czy z Uni­wer­sy­te­tu Re­gens­burg wy­ka­za­ła, że dłu­go­trwa­łe prze­by­wa­nie w po­zy­cji sie­dzą­cej może sprzy­jać za­cho­ro­wa­niu na raka. Każde ko­lej­ne dwie go­dzi­ny spę­dzo­ne na sie­dzą­co zwięk­sza­ją ry­zy­ko raka je­li­ta gru­be­go (o 8 proc.), no­wo­two­ru błony ślu­zo­wej trzo­nu ma­ci­cy (o 10 proc.) oraz raka płuca (o 6 proc.).

W do­dat­ku praw­do­po­do­bień­stwo wy­stą­pie­nia raka zwią­za­ne z sie­dzą­cym try­bem życia jest nie­za­leż­ne od za­an­ga­żo­wa­nia w ak­tyw­ność fi­zycz­ną.

"Sie­dzą­cy tryb życia wy­wie­ra szko­dli­wy wpływ w kwe­stii za­cho­ro­wa­nia na raka nawet na osoby, które są ak­tyw­ne fi­zycz­nie, co ozna­cza, że ogra­ni­cze­nie czasu spę­dza­ne­go na sie­dzą­co może od­gry­wać istot­ną rolę w za­po­bie­ga­niu no­wo­two­rom" – pod­kre­śla­ją au­to­rzy ar­ty­ku­łu.

W trak­cie ba­da­nia brano pod uwagę ogól­ną ilość czasu spę­dza­ne­go w po­zy­cji sie­dzą­cej, a także po­szcze­gól­ne ele­men­ty pro­wa­dzą­ce do ta­kie­go trybu życia, jak oglą­da­nie te­le­wi­zji, sie­dze­nie w pracy i sie­dze­nie re­kre­acyj­ne.

Oka­za­ło się, że ilość czasu po­świę­ca­ne­go na oglą­da­nie te­le­wi­zji naj­sil­niej ko­re­lo­wa­ła z wy­stę­po­wa­niem raka okręż­ni­cy i no­wo­two­ru ma­ci­cy, praw­do­po­dob­nie dla­te­go, że taka forma spę­dza­nia wol­ne­go czasu czę­sto wiąże się ze spo­ży­wa­niem nie­zdro­wych po­sił­ków oraz sło­dzo­nych na­po­jów.

Źródło: PAP

 

Sieci społecznościowe

Tagi