Światło słoneczne wpływa na obniżenie ciśnienia krwi

Świa­tło sło­necz­ne od­dzia­łu­jąc na skórę może wpły­nąć na ob­ni­że­nie ci­śnie­nia krwi, a przez to zmniej­szyć ry­zy­ko wy­stą­pie­nia ataku serca i wy­le­wu – in­for­mu­je "Jo­ur­nal of In­ve­sti­ga­ti­ve Der­ma­to­lo­gy".

Na­ukow­cy z Uni­wer­sy­te­tu w So­uthamp­ton (Wiel­ka Bry­ta­nia) za­ob­ser­wo­wa­li, że świa­tło sło­necz­ne ko­rzyst­nie od­dzia­łu­je na układ krwio­no­śny czło­wie­ka i po­przez zmia­nę za­war­to­ści tlen­ku azotu (NO) w skó­rze i we krwi wy­wo­łu­je spa­dek ci­śnie­nia.

- Tle­nek azotu wraz z pro­duk­ta­mi jego roz­pa­du wpły­wa na re­gu­la­cję ciśnienia krwi.  W mo­men­cie wy­sta­wie­nia na świa­tło sło­necz­ne, małe ilo­ści NO są prze­no­szo­ne ze skóry do ukła­du krą­że­nia i na­stę­pu­je ob­ni­że­nie ci­śnie­nia – mówi Mar­tin Fe­elisch, współ­au­tor ba­da­nia.

Już wcze­śniej za­uwa­żo­no, że po­ziom ci­śnie­nia krwi i czę­sto­tli­wość wy­stę­po­wa­nia cho­rób ukła­du krą­że­nia mają zwią­zek z porą roku i sze­ro­ko­ścią geo­gra­ficz­ną. Wyż­sze wskaź­ni­ki ob­ser­wu­je się zimą i w kra­jach od­da­lo­nych od rów­ni­ka, gdzie pro­mie­nio­wa­nie ul­tra­fio­le­to­we jest niż­sze.

Ba­da­cze prze­pro­wa­dzi­li wraz z oso­ba­mi ba­da­ny­mi dwie sesje na­świe­tla­nia spe­cjal­ny­mi lam­pa­mi. Każda sesja trwa­ła 20 min., ale tylko jedna obej­mo­wa­ła na­świe­tla­nie po­łą­czo­ne z wy­sta­wie­niem na dzia­ła­nie pro­mie­ni UVA.

Oka­za­ło się, że ul­tra­fio­let po­wo­do­wał roz­sze­rze­nie na­czyń krwio­no­śnych, znacz­nie ob­ni­że­nie ci­śnie­nia krwi oraz zmia­nę ilo­ści tlen­ku azotu w ukła­dzie krą­że­nia.

- Wy­strze­ga­nie się nad­mier­ne­go kon­tak­tu ze świa­tłem sło­necz­nym jest nie­zbęd­ne do ochro­ny przed rakiem skóry, ale cał­ko­wi­te uni­ka­nie słoń­ca, czy to ze wzglę­du na strach, czy styl życia, może na­si­lać ry­zy­ko wy­stą­pie­nia cho­rób ukła­du krą­że­nia – pod­su­mo­wu­je Fe­elisch.

 

Źródło: kobieta.onet.pl

Sieci społecznościowe

Tagi