Truskawki skutecznie obniżają poziom złego cholesterolu

W "Jo­ur­nal of Nu­tri­tio­nal Bio­che­mi­stry" czy­ta­my, że sys­te­ma­tycz­ne spo­ży­wa­nie tru­ska­wek przy­czy­nia się do zmniej­sze­nia za­war­to­ści tzw. złego cho­le­ste­ro­lu i trój­gli­ce­ry­dów we krwi.

Na­ukow­cy z Uni­wer­sy­te­tu Po­li­tech­nicz­ne­go w Mar­che (Wło­chy) oraz Uni­wer­sy­te­tów w Sa­la­man­ce, Gra­na­dzie i Se­wil­li (Hisz­pa­nia) do­szli do wnio­sku, że je­dze­nie tru­ska­wek po­zy­tyw­nie wpły­wa na pro­fil li­pi­do­wy czło­wie­ka.

Ba­da­cze po­pro­si­li osoby ba­da­ne, aby przez mie­siąc kon­su­mo­wa­ły 0,5 kg owo­ców dzien­nie. Wy­ko­na­li także u nich testy krwi przed roz­po­czę­ciem ba­da­nia, po upły­wie 30 dni od jego roz­po­czę­cia i 15 dni po jego za­koń­cze­niu, a na­stęp­nie po­rów­na­li uzy­ska­ne wy­ni­ki.

Za­ob­ser­wo­wa­no, że po upły­wie mie­sią­ca u uczest­ni­ków eks­pe­ry­men­tu ob­ni­żył się ogól­ny po­ziom cho­le­ste­ro­lu (o 8,78 proc.), zmniej­szy­ła się za­war­tość li­po­pro­te­in ni­skiej gę­sto­ści (LDL) okre­śla­nych mia­nem złego cho­le­ste­ro­lu (o 13,72 proc.) oraz trój­gli­ce­ry­dów (o 20,8 proc.). Tym­cza­sem po­ziom li­po­pro­te­in wy­so­kiej gę­sto­ści (HDL), czyli do­bre­go cho­le­ste­ro­lu, nie uległ zmia­nie.

Stwier­dzo­no wy­stę­po­wa­nie także do­dat­ko­wych ko­rzy­ści, jak wzrost za­war­to­ści prze­ciw­u­tle­nia­czy we krwi i po­pra­wa funk­cjo­no­wa­nia trom­bo­cy­tów i czyn­ni­ków an­ty­he­mo­li­tycz­nych (krzep­nię­cia krwi).

Oka­za­ło się jed­nak, że w ciągu 15 dni od za­koń­cze­nia ba­da­nia wszyst­kie pa­ra­me­try wró­ci­ły do stanu wyj­ścio­we­go.

Na­ukow­com udało się rów­nież po­twier­dzić re­zul­ta­ty po­przed­nich badań, które wska­zy­wa­ły na to, że je­dze­nie tru­ska­wek chro­ni przed pro­mie­nio­wa­niem ul­tra­fio­le­to­wym, re­du­ku­je de­struk­cyj­ny wpływ al­ko­ho­lu na błonę ślu­zo­wą żo­łąd­ka oraz po­zy­tyw­nie od­dzia­łu­je na ery­tro­cy­ty.

Nie wia­do­mo, jakie sub­stan­cje od­po­wia­da­ją za efek­ty wy­wie­ra­ne przez tru­skaw­ki, ale ba­da­cze przy­pusz­cza­ją, iż głów­ną rolę mogą tu od­gry­wać an­to­cy­ja­ny, na­da­ją­ce owo­com czer­wo­ną barwę. (PAP)

Źródło: PAP

 

Sieci społecznościowe

Tagi