Uśmiech - najpiękniejszą ozdobą twarzy!

Sze­ro­ki i szcze­ry przy­cią­ga spoj­rze­nia. Od­mła­dza i spra­wia, że twarz wy­glą­da pro­mien­nie. Do­sko­na­le zdają sobie z tego spra­wę gwiaz­dy, które chęt­nie ko­rzy­sta­ją z niego na czer­wo­nym dy­wa­nie. Weź z nich przy­kład i sto­suj go na co dzień. Uśmiech – co zro­bić by był na­praw­dę pięk­ny?

Sze­ro­kie uśmie­chy Julii Ro­berts, An­ge­li­ny Jolie, Pe­ne­lo­pe Cruz, Ca­me­ron Diaz czy Jes­si­cy Alby na długo za­pa­da­ją w pa­mięć. Ak­tor­ki nie boją się po­ka­zy­wać zębów, wręcz prze­ciw­nie – trak­tu­ją je jak jeden ze swo­ich naj­waż­niej­szych atu­tów. Bierz z nich przy­kład. Bo­wiem nic tak bar­dzo nie od­mła­dza, nie na­da­je bla­sku twa­rzy i nie zjed­nu­je przy­ja­ciół, jak pro­mien­ny uśmiech. Oto kilka rad, by twój za­chwy­cał rów­nie mocno, jak te hol­ly­wo­odz­kich gwiazd!

1. Za­dbaj o zęby: Ide­al­nie pro­ste, białe zęby to ozdo­ba każ­dej twa­rzy. Nie­ste­ty z per­fek­cyj­nym uśmie­chem rodzą się nie­licz­ni. W więk­szo­ści przy­pad­ków wy­ma­ga on wielu sta­rań i nie­rzad­ko do­dat­ko­wych za­bie­gów. Na szczę­ście, dzię­ki no­wo­cze­snym tech­ni­kom den­ty­stycz­nym i apa­ra­tom or­to­don­tycz­nym, ko­rek­ta uśmie­chu jest moż­li­wa i sku­tecz­na w każ­dym wieku. A jeśli pro­ble­mem jest brzyd­ki kolor zębów, można je wy­bie­lić ko­rzy­sta­jąc z jed­nej z wielu do­stęp­nych metod (do wy­bo­ru masz mię­dzy in­ny­mi za­bie­gi w ga­bi­ne­cie sto­ma­to­lo­gicz­nym, spe­cjal­ne na­kład­ki na zęby czy pasty wy­bie­la­ją­ce) lub sku­sić się na li­ców­ki. Te ostat­nie – przy­kle­ja­ne na zęby - nie tylko ukry­ją ich nie­atrak­cyj­ny kolor, ale przede wszyst­kim po­pra­wią ich kształt i wiel­kość. Efekt może być na­praw­dę spek­ta­ku­lar­ny.

2. Co­dzien­na pie­lę­gna­cja: By móc cie­szyć się pięk­nym uśmie­chem przez wiele lat, nie­zbęd­na jest od­po­wied­nia pie­lę­gna­cja zębów. Ich co­dzien­ne mycie (od­po­wied­nio do­bra­na szczo­tecz­ką i pastą do zębów) to pod­sta­wa, a po­wtó­rze­nie tej czyn­no­ści dwa razy dzien­nie to ab­so­lut­ne mi­ni­mum. Jeśli jed­nak nie masz za­mia­ru ogra­ni­czać swo­jej diety i chcesz cie­szyć się sma­ko­ły­ka­mi – od pysz­nych słod­ko­ści, przez kawę, her­ba­tę i wy­bor­ne czer­wo­ne wina, po so­czy­ste owoce i wa­rzy­wa – nie uszka­dza­jąc przy tym zębów, myj je po każ­dym po­sił­ku. Ten nawyk uchro­ni cię przed brzyd­ki­mi prze­bar­wie­nia­mi i próch­ni­cą. Cier­pisz na nad­wraż­li­wość zębów? Od­po­wied­nio do­bra­na pasta za­ra­dzi pro­ble­mo­wi. Bę­dziesz cie­szyć się każ­dym po­sił­kiem, a sze­ro­ki uśmiech za­stą­pi za­ci­śnię­te z bólu zęby.  Pa­mię­taj też o nici den­ty­stycz­nej i spe­cjal­nych pły­nach do płu­ka­nia jamy ust­nej. Ich za­da­niem jest pomoc w co­dzien­nej pie­lę­gna­cji zębów - sko­rzy­staj z tego. I na ko­niec - nie za­po­mi­naj o re­gu­lar­nych wi­zy­tach sto­ma­to­lo­gicz­nych. Bo nie ma nic gor­sze­go niż zęby z ubyt­ka­mi.

3. Czas na usta: Pięk­ny uśmiech to nie tylko białe i pro­ste zęby, ale i za­dba­ne usta. Na co dzień pod­sta­wą pie­lę­gna­cji są po­mad­ki ochron­ne lub bal­sa­my do ust, które na­wil­ża­ją je i na­tłusz­cza­ją, chro­niąc przed wy­sy­cha­niem i pę­ka­niem. Raz w ty­go­dniu, lub przed wiel­kim wyj­ściem, po­win­naś po­świę­cić im jed­nak nieco wię­cej czasu. Dzię­ki kilku nie­skom­pli­ko­wa­nym za­bie­gom spra­wisz, że będą wy­glą­dać na­praw­dę atrak­cyj­nie. Za­cznij od pe­elin­gu, który złusz­czy na­skó­rek, wy­gła­dza­jąc i jed­no­cze­śnie na­tłusz­cza­jąc usta. Ide­al­ny do tego celu bę­dzie ko­sme­tyk do­mo­wej pro­duk­cji - cu­kier zmie­sza­ny z ły­żecz­ką oliwy z oli­wek. Ko­lej­nym za­bie­giem, który po­win­naś za­sto­so­wać, jest de­li­kat­ny masaż. Z po­wo­dze­niem wy­ko­nasz go mięk­ką szczo­tecz­ką do zębów. Dzię­ki niemu po­pra­wisz ukrwie­nie ust, które po za­bie­gu zy­ska­ją pięk­ny, na­tu­ral­nie czer­wo­ny, kolor.

4. Po­mad­ka czy błysz­czyk? Ostat­nim kro­kiem do per­fek­cyj­ne­go uśmie­chu jest wybór ko­sme­ty­ków, które nada­dzą ustom po­żą­da­ny kolor. Jeśli za­le­ży ci na na­tu­ral­nym wy­glą­dzie, zde­cy­duj się na po­mad­kę ochron­ną lub bez­barw­ny błysz­czyk, dzię­ki któ­re­mu usta zy­ska­ją ładny po­łysk. Dobrą al­ter­na­ty­wą bę­dzie też szmin­ka w od­cie­niu zbli­żo­nym do na­tu­ral­nej barwy two­ich warg. Jeśli zaś ma­rzysz o spek­ta­ku­lar­nym efek­cie, po­staw na in­ten­syw­ny kolor. Wybór masz ogrom­ny. Od kla­sycz­nej czer­wie­ni, przez bur­gund, śliw­kę i fuk­sję, aż po oranż czy jasny róż. Efekt po­mad­ki spo­tę­gu­je błysz­czyk. Dzię­ki niemu usta będą lśnić i wy­glą­dać na więk­sze niż są w rze­czy­wi­sto­ści.

Teraz czas na nie­li­mi­to­wa­ny uśmiech. Dzię­ki niemu nie tylko bę­dziesz pięk­niej wy­glą­dać ale i po­czu­jesz się szczę­śliw­sza. A twoja twarz zyska mło­dość. Po­dwój­nie, bo pro­mien­ny uśmiech nie tylko ją roz­świe­tli, ale bę­dzie też ide­al­nym ćwi­cze­niem prze­ciw­zmarszcz­ko­wym. Nie wie­rzysz? Za­cznij się uśmie­chać i sprawdź!

 

Produkty Benedyktyńskie

 

Pasta do zębów z olejkiem z drzewa herbacianego zawiera  aktywne biologicznie substancje: olejek z drzewa herbacianego, mentol-L i rozmaryn - nie zawiera fluoru, w naturalny sposób kontroluje rozwój bakterii. Działanie olejku z drzewa herbacianego zwiększa skuteczność zapobiegania stanom zapalnym jamy ustnej, chroni zęby przed próchnicą i paradontozą.

Składnik

Działanie

Olejek Tea Tree

antybakteryjne, przeciwgrzybiczne, przeciwzapalne,

Ksylitol

przeciwpróchnicze, zabezpiecza przed działaniem patogennych bakterii jamy ustnej

Olejek rozmarynowy

łagodzące, przeciwzapalne, zapobiega infekcją jamy ustnej i gardła, działa odświeżająco odkażająco

L-mentol

odświeża, znieczulające zmniejszające podrażnienia błony śluzowej

Pasta do zębów z olejkiem z drzewa herbacianego nie zawiera środków barwiących i pochodnych ropy naftowej.

Olejek drzewa herbacianego ma bardzo szerokie spektrum działania. Jest najsilniejszym, znanym ludzkości naturalnym środkiem antyseptycznym. Działa bakteriobójczo, grzybobójczo i antywirusowo - bez skutków ubocznych. Przyspiesza gojenie ran. Pomaga w pielęgnacji skóry wrażliwej i suchej. Wpływa pozytywnie na ukrwienie i wspomaga regeneracje komórek ciała.

Składniki: Aqua, Sorbitol, Glycerin, Hydrated Silica, Silica, Sodium Bicarbonate , Titanium Dioxide, Xylitol, Gellan Gum, Melaleuca Alternifolia Leaf Oil, Menthol, Tetrasodium Diphosphate, Hydrogenated Castor Oil, Rosmarinus Officinalis Flower Leaf Oil, Sodium Lauryl Sulfate,  Sodium Saccharin

 

 

 

 

Autor: Ania Zając

Źródło: Onet ,

https://produktybenedyktynskie.com/

 

Sieci społecznościowe

Tagi