Zaskakujące działanie owoców i warzyw - naukowcy blisko ważnego odkrycia

Osoby, które jedzą dużo wa­rzyw i owo­ców są więk­szy­mi opty­mi­sta­mi - twier­dzą na­ukow­cy. Ba­da­cze od­kry­li, że opty­mi­ści mają wyż­sze stę­że­nie ka­ro­te­no­idów - barw­ni­ków ro­ślin­nych we krwi, które wpły­wa­ją na lep­sze sa­mo­po­czu­cie.

Są to pierw­sze ba­da­nia, które wska­zu­ją zwią­zek mię­dzy opty­mi­zmem a po­zio­mem ka­ro­te­no­idów w or­ga­ni­zmie, przy­zna­je Julia Boehm, au­tor­ka badań z Ha­rvard Scho­ol of Pu­blic He­alth.

Ka­ro­te­no­idy dzia­ła­ją, jako an­ty­ok­sy­dan­ty i jak pod­kre­śla­ją spe­cja­li­ści mają nie tylko wpływ na zdro­wie, ale mogą rów­nież dzia­łać jako "śro­dek" an­ty­stre­so­wy. Z ana­liz na­ukow­ców wy­ni­ka, że osoby, które były bar­dziej opty­mi­stycz­ne miały o 13 proc. wyż­szy po­ziom stę­że­nia ka­ro­te­no­idów we krwi, niż osoby mniej opty­mi­stycz­nie na­sta­wio­ne do życia.

Na­ukow­cy wie­rzą, że więk­sze spo­ży­cie wa­rzyw i owo­ców spo­wo­du­je wzrost ka­ro­te­no­idów we krwi, a tym samym prze­ło­ży się na wzrost opty­mi­zmu.

- Sądzę, że je­ste­śmy bli­sko bar­dzo waż­ne­go od­kry­cia - przy­zna­je pro­fe­sor An­drew Oswald. - Co praw­da nie wiemy jesz­cze do­kład­nie, jaki jest zwią­zek mię­dzy ilo­ścią spo­ży­wa­nych warzy i owo­ców, a opty­mi­zmem. Wiemy, że wa­rzy­wa i owoce mają duże stę­że­nie an­ty­ok­sy­dan­tów, wiemy jak istot­nie wpły­wa­ją na ciało, jed­nak wciąż ta­jem­ni­cą po­zo­sta­je ich wpływ na umysł. Je­stem pe­wien, że wy­ni­ki dal­szych badań będą prze­ło­mo­we - do­da­je na­uko­wiec.

Źródło: PAP

 

Sieci społecznościowe

Tagi