Zdejmij łańcuch. Bądź człowiekiem

Za­gło­dzo­ne i za­bie­dzo­ne. Brud­ne, nie­szczę­śli­we, trzy­ma­ne na zbyt krót­kich łań­cu­chach w fa­tal­nych wa­run­kach. Zwie­rzę­ta, a szcze­gól­nie czwo­ro­no­gi, nie mają w Pol­sce ła­twe­go życia. Cho­ciaż usta­wa o ochro­nie zwie­rząt wy­raź­nie mówi, że per­ma­nent­ne trzy­ma­nie psów na łań­cu­chu jest na­ru­sze­niem prawa, wielu wła­ści­cie­li osten­ta­cyj­nie łamie te prze­pi­sy. Bo prze­cież pies nie sprze­ci­wi się, nie zrobi awan­tu­ry i nie bę­dzie wal­czył o swoje. Bez­bron­nym, czę­sto wręcz mal­tre­to­wa­nym czwo­ro­no­gom z po­mo­cą przy­cho­dzą in­spek­to­rzy Ogól­no­pol­skie­go To­wa­rzy­stwa Ochro­ny Zwie­rząt "Ani­mals".

- W ubie­głym roku ura­to­wa­li­śmy i zna­leź­li­śmy nowe domy dla 4 765 psów i 1 811 kotów, a 3 890 in­ter­wen­cji zo­sta­ło prze­pro­wa­dzo­nych przez na­szych in­spek­to­rów na te­re­nie całej Pol­ski - mówi Da­nu­ta So­chac­ka z Rady OTOZ.

Sto­wa­rzy­sze­nie pro­wa­dzi też osiem schro­nisk na te­re­nie całej Pol­ski, a w ra­mach struk­tur sto­wa­rzy­sze­nia dzia­ła 21 in­spek­to­ra­tów.

Pa­mię­taj­my, że w świe­tle no­we­li­za­cji usta­wy o ochro­nie zwie­rząt, od 1 stycz­nia 2012 roku per­ma­nent­ne trzy­ma­nie psów na łań­cu­chu jest na­ru­sze­niem prawa. Za­bra­nia się trzy­ma­nia zwie­rząt do­mo­wych na uwię­zi w spo­sób stały dłu­żej niż 12 go­dzin w ciągu doby lub po­wo­du­ją­cy u nich uszko­dze­nie ciała lub cier­pie­nie oraz nie­za­pew­nia­ją­cy moż­li­wo­ści nie­zbęd­ne­go ruchu. Dłu­gość uwię­zi nie może być krót­sza niż trzy metry.

In­spek­to­rzy OTOZ Ani­mals ape­lu­ją, by nie po­zo­sta­wać śle­pym na los czwo­ro­no­gów. O wszel­kich prze­ja­wach nie­wła­ści­we­go trak­to­wa­nia zwie­rząt (nie tylko psów) na te­re­nie całej Pol­ski po­in­for­mo­wać można pod nu­me­rem te­le­fo­nu (58) 550-43-73 lub wy­sy­ła­jąc maila na adres biuro@​otoz.​pl

(MW)

Autor:  Ewelina Potocka

Źródło: Onet

 

Sieci społecznościowe

Tagi