Zielona herbata osłabia działanie leku na nadciśnienie

Picie zie­lo­nej her­ba­ty zmniej­sza stę­że­nie na­do­lo­lu we krwi – ostrze­ga­ją na­ukow­cy. Na­do­lol to lek sto­so­wa­ny w le­cze­niu m.​in. nad­ci­śnie­nia, za­bu­rzeń rytmu serca, sto­so­wa­ny u pa­cjen­tów po za­wa­łach.Wy­ni­ki ba­da­nia na temat in­te­rak­cji zie­lo­nej her­ba­ty i na­do­lo­lu opu­bli­ko­wa­no w "Cli­ni­cal Phar­ma­co­lo­gy & The­ra­peu­tics".

W eks­pe­ry­men­cie wzię­ło udział dzie­cię­ciu zdro­wych ochot­ni­ków. Czę­ści z nich po­da­wa­no do picia wodę, po­zo­sta­li spo­ży­wa­li trzy fi­li­żan­ki zielonej herbaty  w ciągu doby. Na­stęp­nie całej gru­pie po­da­no dawkę 30 mg na­do­lo­lu. Gdy le­ka­rze oce­nia­li stę­że­nie leku we krwi ba­da­nych, oka­za­ło się, że u osób, któ­rym po­da­wa­no zie­lo­ną her­ba­tę, był on o 76 proc. niż­szy niż u pi­ją­cych wodę. Na­ukow­cy po­dej­rze­wa­ją, że skład­ni­ki zie­lo­nej her­ba­ty mogą upo­śle­dzać wchła­nia­nie na­do­lo­lu z jelit.

- Osoby, które biorą na­do­lol i piją zie­lo­ną her­ba­tę ko­niecz­nie po­win­ny o tym po­in­for­mo­wać le­ka­rza pro­wa­dzą­ce­go – za­le­ca prof. Gregg Fo­na­row, kardiolog z Uni­wer­sy­te­tu Ka­li­for­nij­skie­go w Los An­ge­les. Fo­na­row pod­kre­śla jed­no­cze­śnie, że wy­ni­ki badań od­no­szą się tylko do her­ba­ty zie­lo­nej i na­do­lo­lu, nie obej­mu­ją ani in­nych leków, ani po­zo­sta­łych ga­tun­ków her­bat.

Aby w pełni zro­zu­mieć wpływ zie­lo­nej her­ba­ty na na­do­lol, ko­niecz­ne są szcze­gó­ło­we ba­da­nia.

Oprócz zie­lo­nej her­ba­ty w in­te­rak­cje z le­ka­mi wcho­dzą rów­nież inne pro­duk­ty, m.​in. sok gra­pe­fru­ito­wy, kawa,mleko, alkohol, na­po­je typu cola, lu­kre­cja (skład­nik wielu sło­dy­czy). Z tego wzglę­du In­sty­tut Żyw­no­ści i Ży­wie­nia za­le­ca, by przed za­sto­so­wa­niem leku obo­wiąz­ko­wo za­po­znać się z ulot­ką do­łą­czo­ną do opa­ko­wa­nia, me­dy­ka­ment za­wsze po­pi­jać wodą, nigdy nie mie­szać go z go­rą­cy­mi na­po­ja­mi (wy­so­ka tem­pe­ra­tu­ra może zmniej­szyć sku­tecz­ność leku) ani nie za­ży­wać go w po­łą­cze­niu z al­ko­ho­lem.

  
 
źródło: instytutlukasiewicza.pl

Sieci społecznościowe

Tagi