Dieta bogata w tłuste ryby zmniejsza ryzyko cukrzycy typu 2

Dieta ob­fi­tu­ją­ca w ryby i oleje rybne za­pew­nia wy­so­kie stę­że­nie kwa­sów tłusz­czo­wych ome­ga-3 w su­ro­wi­cy krwi i tym samym po­ma­ga zmniej­szyć ry­zy­ko cu­krzy­cy typu 2. Do ta­kich wnio­sków do­szli na­uklow­cy z Uni­wer­sy­te­tu Wschod­niej Fin­lan­dii w Ku­opio.

Wy­ni­ki pracy fiń­skich na­ukow­ców opu­bli­ko­wa­no w naj­now­szym wy­da­niu pisma "Dia­be­tes Care".

Cu­krzy­ca typu 2 z roku na rok staje się coraz po­wszech­niej­szym pro­ble­mem. Za naj­waż­niej­szy czyn­nik ry­zy­ka roz­wo­ju tej cho­ro­by uważa się oty­łość, co jest rów­no­znacz­ne z tym, że także dieta i styl życia od­gry­wa­ją ważną rolą w sprzy­ja­niu jej, bądź za­po­bie­ga­niu.

Wcze­śniej­sze ba­da­nia wy­ka­za­ły, że kon­tro­la wagi, re­gu­lar­ne ćwi­cze­nia fi­zycz­ne oraz wy­so­ki po­ziom kwasu li­no­lo­we­go (z grupy nie­na­sy­co­nych kwa­sów tłusz­czo­wych ome­ga-6) w su­ro­wi­cy krwi mogą ob­ni­żać ry­zy­ko wy­stą­pie­nia cu­krzy­cy. Jed­nak usta­le­nia do­ty­czą­ce wpły­wu spo­ży­cia ryb oraz za­war­tych w ich mię­sie dłu­go­łań­cu­cho­wych kwa­sów tłusz­czo­wych ome­ga-3 na ry­zy­ko roz­wo­ju cu­krzy­cy były mało pre­cy­zyj­ne, a czę­sto nawet sprzecz­ne. Dane mó­wią­ce o po­zy­tyw­nym wpły­wie je­dze­nia ryb na za­po­bie­ga­nie cu­krzy­cy po­cho­dzi­ły głów­nie z badań na po­pu­la­cji azja­tyc­kiej, na­to­miast nie za­ob­ser­wo­wa­no po­dob­nej za­leż­no­ści w ba­da­niach eu­ro­pej­skich i ame­ry­kań­skich.

Po­sta­no­wi­li to wy­ja­śnić na­ukow­cy z Uni­wer­sy­te­tu Wschod­niej Fin­lan­dii, przy oka­zji pro­wa­dzo­ne­go przez sie­bie du­że­go eks­pe­ry­men­tu KIHD (Ischa­emic Heart Di­se­ase Risk Fac­tor Study). Na po­cząt­ku ba­da­nia (w la­tach 1984-1989) okre­śli­li po­ziom kwa­sów ome­ga-3 w su­ro­wi­cy krwi 2 212 męż­czyzn mię­dzy 42. a 60. ro­kiem życia. Otrzy­ma­ne wy­ni­ki po­dzie­li­li na czte­ry grupy: bar­dzo małe stę­że­nie ome­ga-3, śred­nie i wy­so­kie.

W cza­sie trwa­ją­cej ponad 19 lat ob­ser­wa­cji u 422 panów roz­po­zna­no cu­krzy­cę typu 2. Oka­za­ło się, że naj­więk­szy od­se­tek osób, u któ­rych roz­wi­nę­ła się cu­krzy­ca, był w gru­pie o naj­niż­szym stę­że­niu kwa­sów ome­ga-3. I od­po­wied­nio - naj­mniej przy­pad­ków cho­ro­by od­no­to­wa­no w gru­pie z wy­so­kim stę­że­niem tych sub­stan­cji w su­ro­wi­cy. Róż­ni­ca ry­zy­ka mię­dzy dwie­ma skraj­ny­mi gru­pa­mi wy­no­si­ła 33 proc.

- Nasze ba­da­nie rzuca nowe świa­tło na zwią­zek po­mię­dzy spo­ży­ciem ryb mor­skich a ry­zy­kiem roz­wo­ju cu­krzy­cy typu 2 - mówią au­to­rzy oma­wia­nej pracy. - Do­brze zbi­lan­so­wa­na dieta po­win­na za­wie­rać co naj­mniej dwa po­sił­ki rybne w ty­go­dniu i naj­le­piej, żeby były to ryby tłu­ste.

Jak przy­po­mi­na­ją na­ukow­cy, ryby bo­ga­te w dłu­go­łań­cu­cho­we kwasy tłusz­czo­we ome­ga-3 to m.​in. łosoś, pstrąg tę­czo­wy, sie­la­wa, leszcz, śledź, sar­de­la, sar­dyn­ka i ma­kre­la. Sto­sun­ko­wo mało za­wie­ra­ją ich na­to­miast czar­niak i dorsz atlan­tyc­ki. - Utrzy­ma­nie od­po­wied­niej wagi, zwięk­sze­nie ak­tyw­no­ści fi­zycz­nej i do­brze zbi­lan­so­wa­na dieta sta­no­wią pod­sta­wę za­po­bie­ga­nia tej groź­nej cho­ro­bie - pod­kre­śla­ją ba­da­cze.

Sieci społecznościowe

Tagi