Im więcej warzyw i owoców w diecie, tym większa atrakcyjność

Zdrowy odcień skóry, który możemy uzyskać konsumując warzywa i owoce, sprawia, że bardziej podobamy się innym czytamy w "Biology Letters".

Bar­dziej opa­lo­ny od­cień skóry sta­no­wi dla po­ten­cjal­nych part­ne­rów sy­gnał, że je­ste­śmy zdro­wi. Za­wdzię­cza­my to głów­nie ka­ro­te­no­idom, w które bo­ga­te są mar­chew­ki i po­mi­do­ry. Ka­ro­te­no­idy mają dzia­ła­nie prze­ciw­u­tle­nia­ją­ce i wspo­ma­ga­ją­ce układ od­por­no­ścio­wy. Niski po­ziom ka­ro­te­no­idów wy­stę­pu­je m.​in. u osób cier­pią­cych na cho­ro­by pa­so­żyt­ni­cze, jak malaria. 

Dr Car­men Le­fe­vre z Uni­wer­sy­te­tu York po­sta­no­wi­ła spraw­dzić, czy pre­fe­ren­cje do­ty­czą­ce ko­lo­ru skóry są wy­ni­kiem za­ko­do­wa­nej re­ak­cji na sy­gnał o sta­nie zdro­wia, czy też mamy do czy­nie­nia z re­ak­cją es­te­tycz­ną na żółty od­cień, która ewo­lu­owa­ła nie­za­leż­nie od do­bo­ru płcio­we­go.

Ba­da­nia pro­wa­dzo­ne były w gru­pie 56 ochot­ni­ków. Na­ukow­cy przy­go­to­wa­li do po­rów­na­nia zdję­cia dzie­się­ciu ko­biet i męż­czyzn, któ­rych twa­rze zo­sta­ły kom­pu­te­ro­wo zmie­nio­ne tak, aby przed­sta­wia­ły efekt diety bo­ga­tej w karotenoidy oraz diety ubo­giej w te związ­ki.

Po­wsta­łe pary zdjęć były wy­świe­tla­ne w lo­so­wej ko­lej­no­ści, a za­da­niem 30 uczest­ni­ków było oce­nia­nie ich atrak­cyj­no­ści. Po­zo­sta­li uczest­ni­cy oglą­da­li zdję­cia, które zmie­nio­no tak, by nie przy­po­mi­na­ły twa­rzy, lecz za­cho­wa­ły tę samą ko­lo­ry­sty­kę. Celem było spraw­dze­nie, czy po wy­eli­mi­no­wa­niu czyn­ni­ka atrak­cyj­no­ści po­zo­sta­ła grupa uczest­ni­ków bę­dzie prze­ja­wia­ła po­dob­ne pre­fe­ren­cje ko­lo­ry­stycz­no-es­te­tycz­ne.

Oka­za­ło się, że kolor miał zna­cze­nie je­dy­nie w przy­pad­ku twa­rzy; przy bar­dziej abs­trak­cyj­nych ob­ra­zach nie miał już zna­cze­nia. Su­ge­ru­je to, że po­tra­fi­my do­strzec sub­tel­ne róż­ni­ce w od­cie­niu skóry i od­róż­nić te, które świad­czą o zdro­wym od­ży­wia­niu po­ten­cjal­ne­go part­ne­ra - pod­su­mo­wu­ją ba­da­cze.

Źródło: PAP

Sieci społecznościowe

Tagi