Zdrowotne właściwości oregano

Na zdro­wot­nych wła­ści­wo­ściach ore­ga­no (zwa­ne­go rów­nież le­biod­ką po­spo­li­tą lub dzi­kim ma­je­ran­kiem) po­zna­li się już sta­ro­żyt­ni. Oj­ciec me­dy­cy­ny, Hi­po­kra­tes uwa­żał go za lek na nie­mal wszyst­kie cho­ro­by i do­le­gli­wo­ści.

Le­czo­no nim bie­gun­ki, katar, reu­ma­tyzm, łusz­czy­cę, bóle zębów, a nawet wście­kli­znę, trąd i żół­tacz­kę. W śre­dnio­wie­czu wie­rzo­no, że chro­ni przed mo­ca­mi dia­błów i cza­row­nic, uży­wa­no go nawet jako za­mien­nik ty­to­niu i bar­wio­no nim wełnę.

Dziś ore­ga­no ko­ja­rzy się przede wszyst­kim z aro­ma­tycz­ną przy­pra­wą kuch­ni śród­ziem­no­mor­skiej. Mało kto zna jego proz­dro­wot­ne od­dzia­ły­wa­nie na or­ga­nizm. Pora nad­ro­bić za­le­gło­ści – nie bez przy­czy­ny prze­cież ore­ga­no na­zy­wa­ne jest na­tu­ral­nym an­ty­bio­ty­kiem (jest bez­piecz­ne i nie wy­wo­łu­je skut­ków ubocz­nych).

 

Sieci społecznościowe

Tagi