Dlaczego warto inwestować w fundusze?

Dlaczego warto inwestować w fundusze?
Podstawowe zalety inwestowania w fundusze inwestycyjne

1. Bezpieczeństwo
Fundusz jest instytucją „zaufania publicznego”, a jego działalność lokacyjna jest poddana wielu ograniczeniom ustawowym w celu zapobieżenia podejmowania przez zarządzających portfelem inwestycyjnym funduszu nadmiernego ryzyka. Towarzystwa funduszy inwestycyjnych nie mają ponadto bezpośredniego dostępu do środków ulokowanych w funduszach, którymi zarządzają. Stanowi on bowiem odrębną masę majątkową w stosunku do towarzystwa. Wyeliminowanie ryzyka bankructwa funduszu inwestycyjnego zwiększa znacznie bezpieczeństwo powierzonych środków, ale nie ochroni całkowicie przed ryzykiem inwestycyjnym związanym z charakterem lokat funduszu.

2. Ograniczenie ryzyka poprzez dywersyfikację lokat
Fundusz inwestycyjny gromadzi pieniądze wielu inwestorów (uczestników funduszy), dzięki czemu może łatwo i korzystnie inwestować środki w wiele różnych instrumentów finansowych. Ze względu na wielkość zgromadzonego w funduszu kapitału fundusz ma możliwość udziału w operacjach kapitałowych dostępnych jedynie dla znaczących inwestorów lub dla inwestorów instytucjonalnych. Może zatem brać udział w operacjach rynku pieniężnego, uczestniczy w przetargach na bony skarbowe i obligacje, nabywać duże pakiety akcji na rynku pierwotnym. Dzięki temu dokonuje rozproszenia ryzyka znacznie lepiej niż inwestor indywidualny. Jeśli jesteś przeciętnym, indywidualnym inwestorem, możesz ulokować swoje oszczędności w kilku lub najwyżej kilkunastu instrumentach finansowych. Jeśli natomiast zdecydujesz się zainwestować w fundusz inwestycyjny — możesz ograniczyć ryzyko w takim samym stopniu, jak duży inwestor instytucjonalny.

3. Szybki dostęp do własnych środków
Fundusze inwestycyjne charakteryzują się bardzo dużą płynnością. Możesz odprzedać (umorzyć) swoje jednostki uczestnictwa, praktycznie w każdej chwili, po aktualnej cenie (w niektórych funduszach może być stosowana opłata manipulacyjna), czyli bez utraty bieżących zysków. Odróżnia to fundusze inwestycyjne od lokat bankowych.
Możemy wybrać dogodny dla siebie moment na rozpoczęcie inwestycji i nabycie jednostek uczestnictwa w funduszu otwartym, co oznacza szybki dostęp do możliwości inwestycyjnych. Wyjście z inwestycji w jednostki uczestnictwa również zależy od indywidualnej decyzji, ponieważ fundusz inwestycyjny otwarty ma obowiązek odkupywania jednostek uczestnictwa na każde żądanie uczestnika.

4. Profesjonalne zarządzanie
Powierzając oszczędności profesjonalistom zarządzającym funduszem, nie musisz poświęcać swojego czasu na bieżące studiowanie notowań poszczególnych instrumentów finansowych z Twojego portfela czy też na śledzenie oprocentowania lokat w bankach. Twoje pieniądze zainwestowane w fundusz lokowane są przez licencjonowanych specjalistów, dysponujących rozległą wiedzą i doświadczeniem. Poprzedzają oni decyzje inwestycyjne dogłębną analizą rynkową, analizą fundamentalną poszczególnych spółek oraz indywidualną oceną papierów wartościowych, tzw. analizą techniczną. Realizują w ten sposób określoną strategię inwestycyjną, która może by Twoja, jeśli zdecydujesz się inwestować w fundusze. Funduszem zarządzają wysokiej klasy specjaliści, zajmujący się rynkami finansowymi. Kwalifikacje oraz przygotowanie zawodowe tych osób, a także członków zarządu i rady nadzorczej towarzystwa, podlegają każdorazowej ocenie Komisji Papierów Wartościowych i Giełd.

5. Możliwość inwestowania stosunkowo niewielkich kwot
Nie musisz dysponować dużym kapitałem, aby stać się uczestnikiem funduszu. W wielu funduszach wysokość minimalnej wpłaty na jednostki uczestnictwa jest ustalona na poziomie możliwym do zaakceptowania nawet przez inwestorów niezamożnych, co umożliwia inwestowanie stosunkowo niewielkich kwot. Samodzielne inwestowanie na giełdzie przez takie osoby byłoby praktycznie niemożliwe ze względu na poziom kosztów inwestycyjnych.Powoduje to dużą dostępność jednostek uczestnictwa dla inwestorów indywidualnych.

6. Reprezentowanie inwestorów na rynku finansowym
Fundusz inwestycyjny jest najlepszą formą lokowania nadwyżek finansowych dla osób, które nie dysponują czasem na poszukiwanie najkorzystniejszych inwestycji nie będąc w tej dziedzinie ekspertami. Nie musimy być specjalistami w zakresie inwestowania, wystarczy, że określimy swoją skłonność do podejmowania ryzyka. Niezależnie bowiem od tego, który fundusz wybierzemy, zawsze będziemy mieć zagwarantowane profesjonalne zarządzanie naszymi środkami poprzez usługi doświadczonych specjalistów. Mamy nieprzerwana reprezentację
na rynku bez względu na to, czy mamy czas, czy nie, czy wiemy, co się dzieje na rynkach światowych i czy umielibyśmy sobie poradzić z rozpoznaniem zagrożeń.

7. Optymalne dochody w stosunku do innych lokat
W długim okresie inwestycje w fundusze inwestycyjne są bardziej dochodowe niż instrumenty rynku pieniężnego i jednocześnie mniej ryzykowne niż indywidualny wybór pozostałych instrumentów rynku finansowego. Lokowanie pieniędzy w akcje spółek giełdowych oznacza możliwość wahań wartości udziałów uczestników, choć jak pokazuje wieloletnie doświadczenie rynków kapitałowych całego świata, w dłuższym okresie (kilku-, kilkunastu lat) stopa zwrotu z inwestycji giełdowych jest wyższa niż z lokat bankowych w tym samym czasie. Najmniejsze ryzyko dla uczestnika funduszu jest oczywiście wtedy, gdy zebrane środki lokowane są tylko w papiery skarbowe. Jednak stopa zwrotu z takich inwestycji, choć z pewności_ dodatnia, będzie niewiele wyższa od inflacji. Jak zwykle bardziej ryzykowne lokaty z jednej strony zwiększają prawdopodobieństwo poniesienia strat, z drugiej — ponadprzeciętnych zysków.
 

Każdy sam musi sobie odpowiedzieć na pytanie, jaki poziom ryzyka jest w stanie zaakceptować, a następnie wybrać odpowiedni fundusz.

 

Źródło: Lipiński Marek, Finanse osobiste. Świadome zarządzanie własnym portfelem, wyd.Helion 2008.

 

Marek Lipiński

Autor

Wiodący w Polsce ekspert w dziedzinie finansów osobistych, doświadczony analityk finansowy i znawca rynków inwestycyjnych. Twórca unikalnego oprogramowania dla zarządzania prywatną zamożnością.

Popularny doradca, który zorganizował ponad 50 konferencji dla klientów indywidualnych na temat finansów osobistych i uznany szkoleniowiec dla branży finansowej, który przeszkolił ponad 1500 specjalistów z zakresu rozwiązań finansowych, doradztwa dla klientów i procesu sprzedaży.
Wykładowca wielu uczelni w Polsce.

Absolwent  Szkoły Głównej Handlowej na Wydziale Ekonomika Produkcji, ze specjalizacją Budownictwo i Inwestycje.

Miłośnik książek z dziedziny filozofii,medycyny i ekonomii. Człowiek, który lubi ludzi.

Wszystkie artykuły autora

Sieci społecznościowe

Tagi