W jakim celu banki przyjmują lokaty?

Wiele osób zadaje sobie pytanie: W jakim celu banki przyjmują lokaty, skoro muszą za nie płacić osobom i instytucjom, które takie lokaty tworzą?

Odpowiedź jest następująca: Podstawową działalnością banku jest udzielanie pożyczek i kredytów. Banki nie mają jednak możliwości tworzenia czy też „drukowania” pieniędzy. By dysponować coraz większym kapitałem muszą one go pożyczać. Dużym źródłem takich pożyczek jest państwo poprzez bank centralny, z tym że w tym przypadku to państwo, realizując swoją politykę finansową, określa, na jakich warunkach, głównie przy jakim oprocentowaniu, jest skłonne te pieniądze udostępnić bankom. Dlatego też banki niejako są zmuszone do tego, aby szukać kapitału na wolnym runku głównie poprzez udostępnianie produktów zwanych lokatami; konkurencja pomiędzy bankami powoduje znaczne różnice pomiędzy dostępnymi ofertami.

Lokaty bankowe cechują się przede wszystkim bardzo małym ryzykiem. Jeżeli bank, w którym chcemy złożyć lokatę, jest objęty polskim systemem gwarancyjnym przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny, wówczas lokaty w 90% do równowartości 22.500 euro są objęte gwarancją wypłaty. Zwrotu pozostałej kwoty możemy domagać się w postępowaniu upadłościowym. Ponadto w polskim systemie istnieje kilka instytucji finansowych, których zadaniem jest ochrona systemu bankowego. Dlatego też w przypadku tej inwestycji możemy mówić, że należy ona do bardziej bezpiecznych.

Inną cechą jest elastyczność takiej inwestycji i tak ważny jest okres, na jaki umowa została zawarta.

W ofertach banków występują lokaty o terminie związania umową w przedziale od kilku dni do nawet kilku lat. Jako lokaty krótkoterminowe traktowane są umowy do 12miesięcy, pozostałe to długoterminowe.

Zazwyczaj banki zawierają w umowie warunek, że jeżeli umowa zostanie wcześniej zerwana, wówczas właściciel lokaty nie uzyska należnych mu odsetek.

Jest to standardowa procedura, ponieważ bank jako strona umowy chciałby posiadać zabezpieczenie, że w określonym czasie będzie mógł stosunkowo swobodnie dysponować powierzonymi mu środkami finansowymi, co w skali tak dużej instytucji, jaką jest bank, pozwala na znaczne zmniejszenie kosztów poprzez utrzymywanie mniejszych rezerw na wcześniejsze wypłaty z powierzonych mu lokat.

Inną bardzo ważną cechą lokat bankowych jest sposób i częstotliwość, z jaką wypłacane są należne odsetki od zdeponowanej lokaty.

Odsetki te mogą być wypłacane na koniec umowy za okres, na jaki umowa była zawarta, lub też w czasie jej trwania. W drugim przypadku istnieje możliwość różnej częstotliwości ich wypłaty, może to być częstotliwość miesięczna, kwartalna bądź roczna. Ważne jest też, w jaki sposób w czasie trwania umowy są one wypłacane, tj. czy powiększają wartość lokaty, czy też są przelewane na inne konto, np. rachunek bieżący (niżej lub całkowicie nieoprocentowany). Należy pamiętać, że odsetki przypisywane jako powiększenie lokaty „pracują” przez cały okres lokaty i im częściej są naliczane, tym większy zysk osiągniemy z takiej inwestycji. Działa tu tak zwany mechanizm odsetek składanych, który jest szerzej omówiony w rozdziale czwartym.

Cechą lokat wydającą się dla wszystkich najważniejszą jest ich oprocentowanie. Najważniejszym czynnikiem warunkującym wysokość oprocentowania jest okres, na jaki umowa została zawarta. Podstawowa zasada jest tu następująca: na im dłuższy okres zawarta jest umowa, tym oprocentowanie jest wyższe. Wynika to z tego, że banki są skłonne więcej zapłacić za pewność korzystania z zewnętrznego kapitału przez jak najdłuższy okres.

Odsetki od złożonej lokaty mogą być też stałe lub zmienne, przy odsetkach stałych, zazwyczaj przy umowach do 1 roku, bank zobowiązuje się, że w czasie trwania umowy uzgodnione w chwili tworzenia lokaty odsetki nie ulegną zmianie. W przypadku odsetek zmiennych bank może dokonać zmiany oprocentowania lokat w zależności od bieżącej sytuacji na rynku finansowym.

Ostateczne oprocentowanie lokaty obecnie waha się w przedziale od 1,5 do 5% w skali roku i o tym, czy dana lokata jest atrakcyjna, decydują wszystkie elementy umowy.

Tak jak wspomniałem, im dłuższy okres lokaty, tym oprocentowanie w danym banku jest wyższe, oraz im większa wartość lokaty, tym oprocentowanie również wyższe. W przypadku dużych kwot w większości banków istnieje możliwość negocjacji wysokości odsetek.

Na ile lokata bankowa jest opłacalną inwestycją, każdy musi sam sobie na takie pytanie odpowiedzieć. Zastanawiając się nad takim problemem, pamiętajmy, że wraz z upływem czasu nasze pieniądze dodatkowo tracą na wartości poprzez wpływ inflacji. Obecnie wynosi ona 3,5 – 4 % rocznie. Dlatego też decydując się na lokatę, należy pamiętać, że uzyskane odsetki w najlepszym wypadku przyniosą nam niewielki wzrost ponad obecną wartość lokowanych pieniędzy. Oczywiście jest to zdecydowanie lepsze niż przechowywanie oszczędności w gotówce. Lecz lokata nigdy nie spowoduje znacznego wzrostu posiadanego majątku, może tylko go zabezpieczyć przed utratą wartości, czyli przed skutkami inflacji.

Warto wspomnieć o tzw. lokatach z funduszem.

Lokowane środki (od 20% do 50%) inwestowane są w fundusze stabilnego wzrostu, zrównoważone lub akcyjne, a pozostałe na nisko oprocentowanej lokacie. Konstrukcja takiej lokaty może przyczynić się do osiągnięcia odsetek w wysokości reklamowanych 12%, gdy wzrośnie cena jednostki danego funduszu. Jeśli nie, to nic nie zyskasz. Jeśli nie boisz się trochę większego ryzyka i jesteś w stanie spokojnie obserwować stan swoich oszczędności bez zbytniej paniki, przeczekać okresy wahań kursów np. akcji, to może powinieneś zastanowić się nad wyborem innej inwestycji niż lokata.

 

Źródło: Lipiński Marek, Finanse osobiste. Świadome zarządzanie własnym portfelem, wyd.Helion 2008.

Marek Lipiński

Autor

Wiodący w Polsce ekspert w dziedzinie finansów osobistych, doświadczony analityk finansowy i znawca rynków inwestycyjnych. Twórca unikalnego oprogramowania dla zarządzania prywatną zamożnością.

Popularny doradca, który zorganizował ponad 50 konferencji dla klientów indywidualnych na temat finansów osobistych i uznany szkoleniowiec dla branży finansowej, który przeszkolił ponad 1500 specjalistów z zakresu rozwiązań finansowych, doradztwa dla klientów i procesu sprzedaży.
Wykładowca wielu uczelni w Polsce.

Absolwent  Szkoły Głównej Handlowej na Wydziale Ekonomika Produkcji, ze specjalizacją Budownictwo i Inwestycje.

Miłośnik książek z dziedziny filozofii,medycyny i ekonomii. Człowiek, który lubi ludzi.

Wszystkie artykuły autora

Sieci społecznościowe

Tagi